Wytyczne MEiN, MZ i GIS na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 – tryb pełny stacjonarny

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

+ Szczepienie

-        rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

-        przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

-        minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

-        częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

-        w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

-        przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) zarządza się, co następuje:

Zamykamy przedszkola i żłobki do 9 kwietnia 2021r.


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 13 stycznia 2021 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1.W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859,1870, 1960 i 2087) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1) szkół podstawowychw zakresie klas IV–VIII;

2) szkół ponadpodstawowych;

3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;

4) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

5)domów wczasów dziecięcych;

6) szkolnych schronisk młodzieżowych.

 

ciąg dalszy na stronie MEiN

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 styczeń 2021 12:02 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 16 styczeń 2021 09:01 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 16 styczeń 2021 09:02 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 marzec 2021 11:35 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 marzec 2021 11:37 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 wrzesień 2021 08:26 Administrator