W szkole prowadzone są ewidencje, rejestry i archiwa

 1. Księga ewidencji uczniów
 2. Księga uczniów
 3. Księgi ocen
 4. Arkusze ocen
 5. Dzienniki przedszkolne
 6. Dzienniki lekcyjne
 7. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 8. Ewidencja legitymacji szkolnych
 9. Ewidencja kart rowerowych
 10. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 11. Księga uchwał Rady Pedagogicznej
 12. Zarządzenia dyrektora szkoły
 13. Decyzje dyrektora szkoły
 14. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 15. Listy pracowników
 16. Akta osobowe pracowników
 17. Akta osobowe byłych pracowników
 18. Ewidencja urlopowa
 19. Ewidencja chorobowa
 20. Kartoteki wynagrodzeń
 21. Dokumentacja finansowo-księgowa
 22. Księgi inwentarzowe