1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, prowadzącą oddziały przedszkolne, działającą na podstawie:
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649)
  • Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Pzredszkolnymi im. weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach

    2.  Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Szkolnej 5 w Lisięcicach, gmina Głubczyce, powiat Głubczyce, województwo opolskie.

    3.  Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Głubczyce. Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Miasta i Gminy w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce.

    4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty w Opolu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 styczeń 2021 13:35 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 styczeń 2021 14:00 Administrator