Rozdział 3

ORGANY SZKOŁY

 §   4

 

 1. Organami szkoły są:
 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Samorząd Uczniowski;
 4. Rada Rodziców;
 5. Rada Szkoły, jeśli zostanie utworzona.

       2. Współpracujące ze sobą organy szkoły mają prawo do:

           a. podejmowania działań i decyzji w ramach swoich ustawowych kompetencji;

           b.  przepływu informacji między organami;

           c.  rozwiązywania sporów między organami.

       3.  Szkoła zapewnia wszystkim organom możliwość organizowania zebrań.

       4. Formami rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy organami szkoły są:

 1. rozmowy mediacyjne między przedstawicielami organów, które weszły w konflikt;
 2. wniosek do dyrektora szkoły, przedstawiający przyczynę konfliktu wynikłą między organami;
 3. powołanie przez dyrektora szkoły komisji rozstrzygającej spór, składającej się z dwóch przedstawicieli każdego z organów pozostających w sporze.

        5. Sposób rozwiązywania sporów między organami: 

 1. komisja rozstrzygająca spory między organami rozpatruje przyczynę konfliktu w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku do dyrektora szkoły;
 2. każda ze stron konfliktu może odwołać się na piśmie za pośrednictwem dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub do organu prowadzącego szkołę, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji komisji;
 3. jeżeli jedną ze stron sporu jest dyrektor, wówczas konflikt rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący, w zależności od przedmiotu sporu.

  

§  5

Dyrektor szkoły

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 1. kieruje bieżącą działalnością szkoły, odpowiada za wszystkie sprawy szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,  z zastrzeżeniem art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2, przedstawia nie rzadziej niż raz w roku wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej, czuwa nad ich zgodnością z prawem oświatowym;
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę rodziców i radę pedagogiczną, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;
 6. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 7. opracowuje arkusz organizacji szkoły, uwzględniając przepisy prawa oświatowego, zasięgając opinii zakładowych organizacji związkowych, arkusz zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 8. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć w szkole;
 9. wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 10. przewodniczy radzie pedagogicznej, prowadzi zebrania rady;
 11. nagradza uczniów, nauczycieli oraz wymierza kary dyscyplinujące;
 12. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów;
 13. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych.
 14. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, w szczególności harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza, dydaktyczna lub opiekuńcza;
 15. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
 16. Organizuje okresowe przeglądy techniczne budynku szkoły zgodnie z prawem budowlanym, prowadzi okresową inwentaryzację majątku szkoły;
 17. Współpracuje z zakładowymi związkami zawodowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;

       2. Dyrektor decyduje w sprawach zatrudniania oraz zwalniania nauczycieli i pracowników szkoły, określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników, dba o ich prawidłowe szkolenia z zakresu bhp i ppoż.

       3. Dyrektor decyduje w sprawach występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pracowników szkoły, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.

       4. Dyrektor szkoły skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

       5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły (jeżeli została utworzona), radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

       6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor podejmując decyzje określone w zakresie jego kompetencji.

 

 §  6

Rada Pedagogiczna

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym zadania wynikające ze statutu dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu oraz jego zmian. Jeżeli zostanie utworzona Rada Szkoły, wówczas Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.
 4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Formą akceptacji przez Radę Pedagogiczną zaproszeń jest przyjęcie porządku obrad.
 6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej, którym jest dyrektor szkoły, przygotowuje i prowadzi zebrania.
 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 8. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane także na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 jej członków.
 9. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  2. zatwierdzanie uchwałą wyników klasyfikacji i promocji uczniów, udzielania nagród i kar dla uczniów;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły;
  6. możliwość wystąpienia z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole;
  7. wykonywanie innych czynności wynikające z przepisów prawa.
 11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. projekt planu finansowego szkoły;
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom i pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 5. podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły.

     12. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z wnioskiem o opinie w innych, ważnych dla funkcjonowania szkoły, sprawach.

     13. Uchwały i opinie Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

     14. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

     15.  O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

     16. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

     17. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

     18. Z zebrań Rady Pedagogicznej sporządza się protokół. Protokół sporządzany jest w wersji elektronicznej oraz drukowany i podpisywany przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej obecnych na zebraniu.

     19. W szkole prowadzi się odrębną Księgę Uchwał Rady Pedagogicznej. Uchwałę podpisuje protokolant i przewodniczący Rady Pedagogicznej.

 

 §  7

Samorząd Uczniowski

 

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. We współpracy z innymi organami szkoły jest reprezentowany przez przewodniczącego Samorządu oraz zarząd.
 3. Samorząd ustala regulamin swojej działalności, zgodny ze statutem szkoły. Wybory na przewodniczącego Samorządu oraz członków zarządu określa regulamin.
 4. Samorząd współpracuje z innymi organami szkoły i opiniuje we wszystkich sprawach dotyczących przestrzegania i realizacji praw ucznia.
 5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
 6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu, może w tym celu wyłonić ze swego składu Radę Wolontariatu. Radą Wolontariatu opiekuje się opiekun Samorządu.
 7. Do zadań Rady Wolontariatu należy:
 1. koordynowanie zadań z zakresu wolontariatu;
 2. diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub lokalnym;
 3. opiniowanie oferty działań;
 4. decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.

        8. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, rozwija empatię oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.

       9. Rada Wolontariatu działa na podstawie opracowanego regulaminu.

                                                              

§  8

Rada Rodziców

 

 1. W szkole działa Rada Rodziców, reprezentująca ogół rodziców szkoły i oddziałów przedszkolnych.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad klasowych i oddziałów przedszkolnych, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danej klasy lub oddziału przedszkolnego;
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców ustala swój regulamin pracy, a w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli poszczególnych rad klasowych i oddziałów przedszkolnych;
 3. sposoby współpracy z rad klasowych i oddziałów przedszkolnych i innymi organami szkoły.

       5.  Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należą:

 1. występowanie do dyrektora, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
 2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów oraz dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i ich środowiska, obejmujących treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów i ich rodziców:
 • jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 • program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

       c. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

       d . opiniowanie planu finansowego szkoły;

       e. współdziałanie z nauczycielami i dyrektorem szkoły w zakresie działań dydaktycznych i wychowawczych w oddziałach przedszkolnych, klasie i w szkole;

       f. zapoznania z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania i klasyfikowania uczniów;

       6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

       7. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

       8. Fundusze Rady Rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców.

       9.  Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz do dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby, posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

 

§   9

 

 1. W szkole może działać Rada Szkoły.
 2. Powstanie Rady Szkoły organizuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Rodziców, a także na wniosek Samorządu Uczniowskiego.
 3. W skład Rady szkoły wchodzą:
  1. 2 nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli,
  2. 2 rodziców wybranych przez ogół rodziców,
  3. 2 uczniów wybranych przez ogół uczniów.
 4. Nauczyciele wybierają kandydatów do Rady Szkoły na zebraniu Rady Pedagogicznej.
 5. Rodzice i uczniowie wybierają swoich przedstawicieli na zebraniach, odpowiednio, rodziców i uczniów, organizowanych przez dyrektora.
 6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
 7. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości otrzymanych głosów przez kandydatów, o tym któremu z nich przypada miejsce w radzie szkoły rozstrzygają kolejne tury głosowania zarządzone przez przewodniczącego zebrania.
 8. Kompetencje Rady Szkoły określa ustawa. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.
 9. Do czasu utworzenia Rady Szkoły zadania Rady wykonuje Rada Pedagogiczna.