ROZDZIAŁ 5

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

§ 18

Zasady rekrutacji

 

 1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, a wyjątkowych przypadkach od 2,5 roku oraz dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego.
 2. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor na podstawie złożonych przez rodziców wniosku o przyjęcie.
 3. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
 4. Przypadku odmowy przyjęcia do oddziału przedszkolnego 3-5 latka zamieszkałego w Gminie Głubczyce dyrektor ma obowiązek poinformować o tym fakcie organ prowadzący.
 5. Do przedszkola przyjmuje się:
 1. na podstawie zgłoszenia przez rodziców – dzieci zamieszkałe w obwodzie (Gminie Głubczyce),
 2. na wniosek rodziców – dzieci z poza obwodu.

 

§ 19

Organizacja oddziału przedszkolnego

 

 1. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela, a zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.
 3. Czas trwania zajęć w oddziale to 60 minut.
 4. Czas trwania zajęć dodatkowych w oddziale uzależniony jest od wieku dzieci i wynosi:

            a)  dla dzieci w wieku trzech–czterech –około 15-20minut,

            b)  dla dzieci w wieku pięciu - sześciu lat –około 30 minut.

       5.  Oddział przedszkolny działa przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw ustalonych przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący.

       6. Czas pracy oddziału ustala corocznie dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

       7. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, stosuje metody pracy odpowiednie do ich rozwoju oraz potrzeb.

       8. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie, uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego.

       9. Zajęcia w oddziale są dokumentowane na podstawie odrębnych przepisów.

 

  § 20

Cele i zadania oddziału przedszkolnego

 

 1. Celem Oddziału Przedszkolnego jest:Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju.
 1. Stymulowanie rozwoju wychowanka.
 2. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.
 3. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 4. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

       2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:

 1. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
 2. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
 3. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej.
 4. Integrowanie treści edukacyjnych.
 5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.
 6. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.
 7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej.
 8. Zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 9. Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 10. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze spacery i wycieczki).

      3. Oddział przedszkolny organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

      4. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców lub prawnych opiekunów obowiązku przyprowadzania lub odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego.

      5. Dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej lub doraźnej.

 

§  21

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych

 

1.Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków:

    a) przez cały dzień pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci przebywają pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z programem i planem zajęć z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż,

    b) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować teren, salę, sprzęt i inne narzędzia,

    c) nauczyciel opuszcza oddział w momencie objęcia dzieci opieką przez innego nauczyciela, któremu przekazuje istotne informacje związane z wychowankami,

   d ) w sytuacji nagłej nauczyciel może opuścić oddział tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę nad dziećmi innej upoważnionej osobie,

   e) obowiązkiem nauczyciela jest obserwacja i nadzorowanie zachowania dzieci oraz udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna,

   f) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia dyrekcji oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka)

2. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem szkoły:

 1. w trakcie zajęć poza terenem szkoły opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą wspomagającą, którą może być inny pracownik szkoły lub rodzic.
 2. na 1 nauczyciela może przypadać maksymalnie 25 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż dodatkowy opiekun,
 3. osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,
 4. każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów, z w/w regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie); każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,
 5. każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,
 6. w trakcie wyjść dzieci poza teren szkoły nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem.
 7. teren przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, a jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora szkoły.

 

 § 22

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego

 

 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
 2. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.
 3. Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno –kulturowej i przyrodniczej.
 1. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno –wychowawczą w oparciu o podstawę programową wychowania w przedszkolu – odpowiada za jego realizację.
 2. Przeprowadza w roku szkolnym, poprzedzającym rok, w którym jest możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizę gotowości dziecka do nauki w szkole.
 3. W pracy dydaktyczno –wychowawczej współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
 4. Prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu swoich wychowanków.
 5. Planuje pracę w systemie tygodniowym lub miesięcznym.
 6. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 7. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych.
 8. W ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami oraz w miarę potrzeb spotkania indywidualne.
 9. Na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z wymaganiami programowymi nauczania.

 

§ 23

Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola

 

 1. Dzieci mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu, a w szczególności prawo do:
 1. życzliwego traktowania, bez przemocy i gróźb,
 2. zabawy i gier,
 3. wyrażania własnego zdania i opinii,
 4. bezpiecznych warunków pobytu w oddziale,
 5. opieki nauczyciela,
 6. zwrócenia się o pomoc do nauczyciela,
 7. odpoczynku,
 8. rozwoju we własnym tempie.

       2. Wychowankowie mają obowiązek:

 1. odnosić się z szacunkiem do innych osób,
 2. mówić dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam,
 3. wykonywać zadania zlecone przez nauczyciela,
 4. odnosić zabawki na swoje miejsce,
 5. szanować przedmioty należące do przedszkola i innych dzieci,
 6. pomagać kolegom i koleżankom.