Rozdział 6

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 § 24

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, logopedę, psychologa, pedagoga, nauczyciela wspomagającego oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. W szkole jest utworzone stanowisko wicedyrektora szkoły.
 4. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodne z ustalonym przez dyrektora szkoły przydziałem obowiązków .
 5. Wszyscy nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole oraz podczas imprez, wyjazdów, wycieczek organizowanych przez szkołę.

 § 25

Zadania i obowiązki nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego

 

 1. Do zadań nauczycieli należą w szczególności:
  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
  2. prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
  3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
  4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
  5. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów; wskazywanie sposobów uczenia się uczniów;
  6. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
  7. realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć;
  8. dbanie o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych, a także na wycieczkach, rajdach i uroczystościach szkolnych.
  9. organizowanie dla uczniów wycieczek, wyjazdów, zajęć terenowych, na które wymagana jest zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
  10. realizacja podstawy programowej kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, która w optymalnym stopniu przyczynia się do zrealizowania celów szkoły;
  11. bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów;
  12. informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, Dyrekcję i Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;
  13. określenie zasad udostępniania uczniom i rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych, prowadzenie oceniania na bieżąco;
  14. wdrażania uczniów do poszanowania mienia innych i szkoły;
  15. pełnienia dyżuru zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów;
  16. wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o objęcie opieką zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
  17. przestrzeganie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zawartych w opiniach i orzeczeniach;
  18. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach rady pedagogicznej, warsztatach, szkoleniach zewnętrznych, konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych, konsultacjach z doradcami metodycznymi;
  19. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.
 2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się. W przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej – obserwację ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień.
 3. Nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści informują bezzwłocznie wychowawcę klasy w przypadku, gdy stwierdzą, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie z dyrektorem szkoły, formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 6. Wychowawca klasy współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w dokumentacji ucznia.
 7. Do zadań pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
  2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;
  3. zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
  4. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
  5. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  6. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  7. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  8. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  9. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  10. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 8. Do zadań logopedy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
  1. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
  2. diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;
  3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
  5. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Do zadań doradcy zawodowego należy:

 

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
 4. rynku pracy,
 5. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 6. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
 7. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 8. alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
 9. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 10. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 11. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 12. Koordynowanie działalności informacyjno - doradczej szkoły.
 13. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 14. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
 • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań z zakresu
 • przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.

       o. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

       p. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.

        q. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców, itp.

     10. Klasą, grupą przedszkolną opiekuje się nauczyciel wychowawca.

     11. Wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

     12. Metody i formy pracy wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.

     13. Wychowawcę wyznacza dyrektor szkoły.

     14. Do zadań wychowawcy należy:

 1. otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka;
 2. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych formy życia klasowego, ustalanie tematów lekcji wychowawczych;
 3. współdziałanie z pozostałymi nauczycielami uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze;
 4. współpracowanie z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci;
 5. informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu na zebraniach, podczas konsultacji indywidualnych, za pomocą poczty elektronicznej lub podczas rozmowy telefonicznej;
 6. współdziałanie z pedagogiem lub psychologiem szkolnym i z innymi specjalistami w zakresie rozpoznawania potrzeb oraz udzielania w razie potrzeby pomocy wychowankom, a także w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnienia.

     15. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, a w szczególności prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i zachowania wychowanków.

     16. Wychowawca prowadzi teczkę wychowawcy klasy, która powinna zawierać:

 1. listy obecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą;
 2. notatki odnośnie klasy z działalności wychowawcy;
 3. korespondencje z rodzicami;
 4. zeszyty spraw finansowych;
 5. usprawiedliwienia nieobecności w szkole;
 6. plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny;
 7. zeszyt uwag i pochwał.

 

 § 26

 Inni pracownicy pedagogiczni szkoły

 

 1. Szkoła może zatrudniać innych pracowników pedagogicznych, których zadaniem jest współdziałanie z nauczycielami i rodzicami dzieci w celu pomocy w realizacji głównych celów i zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
 2. Głównym założeniem w zatrudnianiu innych pracowników pedagogicznych są potrzeby wynikające ze specyfiki pracy szkoły, jak również potrzeby rozwojowe dzieci.
 3. Szkoła może zatrudniać: nauczycieli – wychowawców świetlicy szkolnej, nauczycieli specjalistów (np.: do zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej, terapeutów, zajęć korekcyjnych i innych).
 4. Zatrudnianie w/w pracowników odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 5. Zakres obowiązków innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych  w szkole określają odrębne przepisy prawa.
 6. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a szkołą wyższą.
 7. Dla osoby odbywającej praktykę dyrektor wyznacza opiekuna praktyki, którym może być tylko nauczyciel przedmiotu właściwego lub pokrewnego dla kształcącego się studenta. 

 §  27

 

Zakres zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 1. Nauczyciel, wychowawca i inny nauczyciel pedagogiczny prowadzący zajęcia z uczniami wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę zarówno na jej terenie jak i poza terenem szkoły, z uwzględnieniem następujących zasad:

a) sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów (stan szyb w oknach, instalacji elektrycznej, mebli szkolnych itp.);

b) w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;

c) może zwalniać uczniów do toalety pojedynczo;

d) w trakcie przerw aktywnie pełni dyżur według ustalonego harmonogramu;

e) zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe;

f) wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych;

g) w trakcie kontaktów bieżących z uczniami zawsze reaguje na wszelkie przejawy zachowań, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów.

 

 § 28

Inni pracownicy niepedagogiczni szkoły

 

 1. Szkoła zatrudnia pracowników administracyjnych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Głównym zadaniem tych pracowników jest prowadzenie dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami oraz współdziałanie z organami prowadzącymi i nadzoru.
 3. Zakres obowiązków dla w/w pracowników ustala dyrektor szkoły na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 4. W szkole są zatrudnieni pracownicy obsługi zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Głównym zadaniem pracowników jest utrzymywanie szkoły i terenów należących do szkoły w należytym stanie technicznym zgodnym z wymogami bhp i ppoż. oraz w odpowiednim stanie higienicznym wszystkich pomieszczeń szkolnych, jak również obiektów należących do szkoły.
 6. Zakres czynności pracowników obsługi ustala dyrektor szkoły zgodnie  z obowiązującymi przepisami i specyfiką wykonywanych zadań.
 7. Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, przepisach bhp - w tym procedur dotyczących postępowania w czasie zagrożenia pożarowego, ataku terrorystycznego, wypadków szkolnych, oraz innych zagrożeń występujących na terenie szkoły, regulaminie pracy, oraz innych regulaminach właściwych do zajmowanego stanowiska w szkole.
 8. W celu przestrzegania prawa szkolnego przez pracowników w szkole funkcjonują regulaminy: kontroli wewnętrznej, premiowania i nagradzania.