Rozdział 8

UCZNIOWIE  I  WYCHOWANKOWIE SZKOŁY

 

§ 53

Prawa uczniów i wychowanków

 1. Uczniowi przysługują prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:
 1. poszanowania godności osobistej i dobrego imienia;
 2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, bezpieczeństwa;
 3. Ochrony przed przemocą, agresją, uzależnieniami, demoralizacją oraz przed innymi niebezpieczeństwami;
 4. Korzystania z pomocy pedagoga, psychologa, wychowawcy i innych nauczycieli;
 5. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 6. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 7. Rozwijania zainteresowań , zdolności i talentów;
 8. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli wiedzy i umiejętności zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
 9. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych , księgozbioru biblioteki, gabinetu pielęgniarki i innych;
 10. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 11. W przypadku, gdy szkoła korzysta z dziennika elektronicznego - do bezpłatnego uzyskiwania informacji z tego dziennika w zakresie nauczania, wychowania i opieki;
 12. Do prywatności i ochrony danych osobowych w zakresie m.in.: informacji o stanie zdrowia, wyników testów psychologicznych, informacji dotyczących rodziny - statusu materialnego, wykształcenia rodziców, ewentualnych problemów rodzinnych.
 13. Poprzez działalność samorządową pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne. Imprezy te są traktowane równoznacznie z zajęciami pozalekcyjnymi.
 14. W szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.
 15. Uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego – zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczna, jak i chęcią ugruntowania   i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.
 16. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.

 

 § 54

Tryb składania i rozpatrywania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 1. W przypadku naruszania praw uczeń lub jego rodzic mają prawo do odwołania się do Dyrektora szkoły.  
 2. W przypadku odwołania się Dyrektor powołuje komisję odwoławczą,  w skład której wchodzą nauczyciele – członkowie zespołu wychowawczego, która rozpatruje odwołanie.
 3. Skargi i wnioski są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia.
 4. Odpowiedź ustna lub pisemna jest kierowana do osób składających skargę lub wniosek.
 5. Osobie składającej skargę lub wniosek przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego szkołę (w zależności od rodzaju skargi) za pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

 §  55

 Obowiązki uczniów i wychowanków

 

 1. Uczeń i wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:
 1. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę: rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie organizacjach młodzieżowych, zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych.
 2. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz uzupełniania braków wynikających z absencji, prowadzenia starannie zeszytów i wykonywania prac domowych zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu.
 3. Dbania o wspólne dobro, ład, porządek i honor szkoły.
 4. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
 5. Uczestniczenia w życiu szkoły, np. imprezach, uroczystościach, wycieczkach i innych.
 6. Przestrzegania zasad godnego, kulturalnego i właściwego zachowania się podczas zajęć edukacyjnych, w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.
 7. Przestrzegania regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia,  zajęcia  w-f).
 8. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, pracowników szkoły oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.
 9. Okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz innym uczniom, przestrzegając społecznie akceptowane normy.
 10. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzeganie się szkodliwych nałogów: alkoholu, papierosów, środków odurzających.
 11. Do szanowania sprzętu szkolnego oraz  wyposażenia klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia.
 12. Pisemnego usprawiedliwiania nieobecności w terminie 14 dni od dnia powrotu do szkoły. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą mieć wpływ na ocenę z zachowania.
 13. Noszenia schludnego stroju; nie noszenia biżuterii zagrażającej życiu i zdrowiu ucznia i innych; nie używania makijażu.
 14. Ucznia obowiązuje strój galowy podczas uroczystości szkolnych i lokalnych: granatowe lub czarne spodnie i spódnice, białe bluzki lub koszule.
 15. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz noszenia biżuterii podczas zajęć wychowania fizycznego;
 16. Korzystania z telefonów komórkowych wyłącznie podczas przerw śródlekcyjnych. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. W czasie lekcji wyjątkowo można użyć telefonu, w celu skorzystania z dostępu do Internetu, wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 17. Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot pieniężnych (za zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności).
 18. Uczestniczenia w zajęciach świetlicowych pod opieką nauczyciela świetlicy przed i po zakończonych zajęciach.
 19. Odjazdu autobusem szkolnym w wyznaczonej godzinie, po zakończonych lekcjach, w oparciu o plan dowozów.

 

2. Uczeń lub wychowanek przedszkola może być zwolniony i odebrany ze szkoły przez inne osoby tylko za zgodą rodzica (prawnego opiekuna).

3. Uczniom i wychowankom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

4. Uczniowie i wychowankowie nie mogą samodzielnie opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

5. Każdy wychowanek przedszkola jest przyprowadzany i zabierany z zajęć przez rodziców lub inną osobę uprawnioną przez jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

§ 56

 Nagrody i kary

 

Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej  nagrody

 

 1. Uczniowie mogą być nagradzani za:
  1. rzetelną, systematyczną naukę oraz wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu;
  2. pracę społeczną, działalność w organizacjach szkolnych, w tym w wolontariacie;
  3. wzorową postawę i frekwencję;
  4. osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych;
  5. dzielność, odwagę, altruizm.
 2. Formami nagród są:
  1. pochwała wychowawcy wobec klasy;
  2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
  3. dyplom, list gratulacyjny;
  4. świadectwa z biało – czerwonym paskiem;
  5. nagroda rzeczowa:

- nagroda książkowa za średnią ocen co najmniej 4,75 (jak do świadectwa z wyróżnieniem);

-  inne nagrody w gestii klasowych rad rodziców, wychowawców i innych nauczycieli;

f. nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców;

g. nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe przyznawane przez Radę Miejską Głubczyc.

 1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie.
 2. Uczeń i jego rodzice mogą złożyć zastrzeżenia do przyznanej nagrody.
 3. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody przedstawia się następująco:
  1. Odwołanie w formie pisemnego zastrzeżenia można składać za pośrednictwem wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.
  2. W piśmie należy uzasadnić zastrzeżenia do przyznanej nagrody.
  3. Dyrektor ma 14 dni na wyjaśnienie sprawy i udzielenie pisemnej odpowiedzi składającemu zastrzeżenie.
 4. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu uczeń może być ukarany poprzez:
  • upomnienie wychowawcy wobec klasy;
  • upomnienie dyrektora;
  • pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez wychowawcę i dyrektora;
  • obniżenie zachowania o stopień niżej lub w przypadku wykroczenia i przestępstwa - obniżenie oceny zachowania do nagannej;
 5. Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły - za zgodą Kuratora Oświaty i dyrektora szkoły do której jest przeniesiony z uwzględnieniem pkt. 13.
 6. Szkoła powiadamia policję w przypadku:
  1. kradzieży (w porozumieniu z rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich wniosek);
  2. bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły;
  3. zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie szkoły;
  4. fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami;
  5. brutalności;
  6. dopuszczenia do innych, drastycznych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne.
 7. Niedopuszczalne jest stosowanie kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.
 8. Dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować na piśmie rodziców ucznia
  o zastosowaniu wobec niego kary.
 9. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się od kary.
 10. Tryb odwołania się od kary przedstawia się następująco:
  1. Od każdej wymierzonej kary uczeń i jego rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od kary za pośrednictwem wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
  2. W odwołaniu należy uargumentować zastrzeżenia do kary.
  3. Dyrektor w terminie 14 dni od daty wpłynięcia odwołania rozpatruje je i udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym.
  4. W przypadku braku odpowiedzi dyrektora, należy odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 11. Przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły:
  1. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
 • notorycznie łamie przepisy statutu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w statucie,  a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
 • zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
 • narusza nietykalność i godność innych osób;
 • dopuszcza się czynów łamiących prawo, np.: kradzieże, wymuszenia, zastraszanie, rozboje.
 • rozpowszechnia, posiada i spożywa w szkole środki odurzające, psychotropowe i alkohol;
 • fałszuje dokumenty państwowe,

b. Na uzasadniony wniosek dyrektora, o którym mowa pkt. a) przeniesienia ucznia dokonuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu.