ROZDZIAŁ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§  60

Prowadzenie dokumentacji

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN.
 2. W szkole prowadzi się i przechowuje następujące dokumenty:

a) dokumenty pierwotne:

- akt założycielski (uchwała organu prowadzącego w sprawie założenia szkoły),

- statut,

- regulaminy (np. organizacji pracy szkoły, wynagradzania, pracy rady pedagogicznej, bhp, działalności samorządu uczniowskiego, działalności rady rodziców, itp.).

b) Dokumenty z zakresu wychowania, dydaktyki i opieki:

- plany,

- podstawy programowe (wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego ),

- programy,

- arkusze ocen,

- dzienniki zajęć,

- szkolny zestaw podręczników i programów nauczania

- rejestr wycieczek szkolnych,

- regulaminy pracy biblioteki szkolnej, świetlicy/stołówki, dowozu uczniów, itp.

c) Dokumenty niezbędne do administrowania szkołą:

- instrukcja kancelaryjna,

- jednolity rzeczowy wykaz akt,

- księgi,

- rejestry,

- regulamin kontroli zarządczej,

- ewidencje

- zbiory dokumentów,

- akta osobowe

 

§  61

Ceremoniał szkoły

 1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkoły.
 2. Szczegółowy Ceremoniał wykorzystania sztandaru szkoły został zawarty w odrębnym dokumencie, zwanym Ceremoniałem Szkoły.
 3. Sztandar szkoły używany jest podczas apeli organizowanych z okazji uroczystości i świąt państwowych oraz uroczystości szkolnych takich jak:
 4. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej;
 5. Dnia Edukacji Narodowej;
 6. Święto Patrona Szkoły;
 7. Rocznica Konstytucji 3 Maja;
 8. Pożegnanie absolwentów;
 9. Pożegnanie pracowników szkoły.
 10. Sztandar szkoły jest przechowywany w gablocie, opiekę nad nim sprawuje SU. Poczet sztandarowy wyłania się z klas siódmych w miesiącu czerwcu każdego roku.
 11. Chorążych Pocztu Sztandarowego obowiązuje uroczysty strój: biała koszula, bluzka, granatowe (lub czarne) spodnie, spódnica, białe rękawiczki.
 12. Uroczyste przekazanie sztandaru odbywa się na apelu z okazji pożegnania absolwentów szkoły.
 13. Symbole narodowe – godło, flaga, hymn państwowy
  1. flagami dekorujemy szkołę z okazji świąt i rocznic państwowych oraz ważnych świąt szkolnych np. Święto Patrona, Rocznica Konstytucji 3 Maja i inne;
  2. w czasie żałoby narodowej zawieszamy flagi państwowe z czarną wstęgą, przed budynkiem szkoły;
  3. godło wisi w każdym pomieszczeniu szkoły.
 14. Dopuszcza się używanie i eksponowanie w szkole symboli religijnych właściwych wyznaniom uczniów lub pracowników szkoły.

 

 

§  62

Procedura wprowadzania zmian w statucie szkoły

 1. Przygotowanie projektu zmian w statucie należy do zespołu zadaniowego powołanego przez dyrektora szkoły.
 2. Przedstawienie projektu zmian Radzie Rodziców, Radzie SU oraz Radzie Pedagogicznej.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej zapisy w Statucie przez Radę Pedagogiczną.
 4. Pierwszy statut nadaje organ prowadzący, natomiast jego nowelizacja leży w gestii Rady Pedagogicznej.
 5. Jeśli znowelizowany statut nie jest zgodny z prawem, wówczas dyrektor szkoły, a w przypadku kontroli przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, Kurator Oświaty, może go uchylić w całości lub w części, której dotyczą zapisy niezgodne z prawem.
 6. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, od której organ nadający statut może się odwołać do MEN w terminie 14 dni.
 7. Jeśli w dalszym ciągu decyzja jest niekorzystna, wówczas istnieje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.
 8. Inicjatorami projektu zmian w statucie mogą być:
 • Dyrektor szkoły, placówki, jako przewodniczący rady pedagogicznej;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski;
 • Organ Prowadzący;
 • Organ Nadzoru Pedagogicznego.
 1. Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz w wersji papierowej do wglądu w bibliotece szkoły.

 

 

Statut wchodzi w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 4 listopada nr 97/2017 na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U z 11 stycznia 2017r. poz. 59)