Postanowienia ogólne:

 1. Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

        Prawo  oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzeniami

        wykonawczymi do ustawy, która:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 2. przeprowadza rekrutację uczniów i wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 4. realizuje ustalone dla szkoły podstawowej i przedszkola: programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, ramowy plan nauczania;
 5. realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
 6. umożliwia uzyskanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły.
 7. ukończenie szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.
 8. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 9. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi Weteranów II Wojny Światowej  w Lisięcicach;
 10. przedszkolu – należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne  w szkole podstawowej;
 11. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach;
 12. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59)
 13. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, organach Samorządu Uczniowskiego – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach;
 14. nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, a  także wychowawcę, nauczyciela przedszkola i innego pracownika pedagogicznego szkoły;
 15. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów i wychowanków;
 16. uczniach – należy przez to rozumieć wszystkie dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole lub za zgodą dyrektora poza szkołą;
 17. wychowanku – należy przez to rozumieć wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych w danym roku szkolnym;
 18. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – należy przez to rozumieć  Kuratora Oświaty w Opolu;
 19. organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Głubczyce.