ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 13 stycznia 2021 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1.W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859,1870, 1960 i 2087) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1) szkół podstawowychw zakresie klas IV–VIII;

2) szkół ponadpodstawowych;

3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;

4) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

5)domów wczasów dziecięcych;

6) szkolnych schronisk młodzieżowych.

 

ciąg dalszy na stronie MEiN

 W związku z rozporządzeniem MEN (Dz.U.2020.493 z dnia 2020.03.20 z póź zmianami) w sprawie Szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19    informujemy, że nastąpiły zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu szkoły.

Tegoroczne ferie zimowe rozpoczynają się 4 stycznia 2021r. i trwają do 17 stycznia 2021r..

Koniec I okresu roku szkolnego nastąpi 31 stycznia 2021r.   

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 styczeń 2021 12:02 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 16 styczeń 2021 09:01 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 16 styczeń 2021 09:02 Administrator