1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy Prawo Oświatowe.
 2. Szkoła prowadzi trzyletni cykl kształcenia w przedszklu i ośmioletni cykl kształcenia w szkole.
 3. Obwód szkoły określa odrębny dokument.
 4. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 6 lat
 5. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 6. Dziecko 6-letnie, jeśli taka jest wola rodziców oraz badania w poradni psychologiczno - pedagogicznej nie wnoszą zastrzeżeń, może zostać przyjęte do klasy I szkoły podstawowej i tym samym zostać objęte obowiązkiem szkolnym.
 7. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci innej narodowości niż polska, zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami MEN.
 8. W szkole działa stołówka, czytelnia i świetlica obejmująca opieką uczniów w czasie pozalekcyjnym.
 9. Programy wychowania przedszkolnego i nauczania oraz tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowana jest w szkole zgodnie z rozporządzeniami MEN.
 10. W szkole prowadzona jest nauka religii/etyki zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami MEN .
 11. Uczęszczanie na lekcję religii/etyki nie jest obowiązkowe.
 12. Dla uczniów nie uczęszczających na lekcję religii, jeśli przypadają one w środku zajęć, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy lub czytelni.
 13. Lekcje etyki organizowane są na prośbę rodziców zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oświatowego.
 14. Dla wspierania działalności statutowej szkoła może prowadzić działalność zarobkową zgodnie przepisami obowiązującymi w jednostkach budżetowych.