Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach

Przedmiot działalności i kompetencje określa art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11):

 • szkoła publiczna zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje: programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania;
 • realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;
 • umożliwia uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych.

Przedmiot działalności i kompetencje określa również Statut Szkoły.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Profilaktyczno-Wychowawczym, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

W swojej działalności szkoła:

 1. zapewniania bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole i dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 2. organizuje system opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. kształtuje środowisko wychowawcze, umożliwiające pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny wychowawnków i uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 5. rozpoznaje możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne wychowanków i uczniów, i wykorzystuje wyniki diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 6. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną wychowankom i uczniom, ich rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. organizuje obowiązkowe i nadobowiązkowe zajęcia dydaktyczne z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 8. dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych wychowanków i uczniów lub poszczególnego ucznia;
 9. wyposaża szkołę i przedszkole w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 10. organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. wspomaga wychowawczo rolę rodziców;
 12. umożliwia uczniom i wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 13. zapewniena, w miarę posiadanych środków, opiekę i pomoc materialną wychowankom i uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 14. sprawowuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 15. naucza języki obce poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 16. wprowadza wychowanków i uczniów w świat literatury, ugruntowuje ich zainteresowania czytelnicze oraz wyposaża w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;
 17. podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami bnarodowymi i symbolami państowymi;
 18. zapewnia opiekę zdrowotną przez odpowiednią służbę zdrowia;
 19. przygotowuje uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
 20. kształtowuje aktywność społeczną i umiejętność spędzania wolnego czasu;
 21. rozwija u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 22. zapewnia opiekę uczniom wymagającym opieki pozalekcyjnej poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 23. organizuje stołówkę szkolną;
 24. współdziała ze środowiskiem wspierającym szkołę m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 25. kształtuje postawy obywatelskie, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 26. upowszechniania wśród wychowanków i uczniów wiedzy ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;
 27. zapobiega wszelkiej dyskryminacji;
 28. stworza warunki do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
 29. prowadzeni edukację medialną w celu przygotowania wychowanków i uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 30. egzekwuje obowiązek szkolny w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 31. dokumentuje procesu dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 styczeń 2021 13:23 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 styczeń 2021 14:01 Administrator