mgr Tadeusz Wojciechowski

dyrektor szkoły

 

 

mgr Lucyna Leżańska

wicedyrektor szkołyKOMPETENCJE  dyrektora szkoły

1.  Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych.
2.  Dyrektor szkoły skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców ucznia.
3.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
4.  Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
5.  W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.

 

KOMPETENCJE (zakres czynności) wiceryrektor szkoły

I.  Planowanie pracy.

  • Inspirować Radę Pedagogiczną do pracy nad planem dydaktyczno-opiekuńczym szkoły.
  • Corocznie opracować kształt planu nadzoru pedagogicznego, planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do zaopiniowania i zatwierdzenia przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.
  • Na bieżąco analizować sytuację dydaktyczno-opiekuńczą szkoły.

II. Organizacja pracy.

  • Przygotować wskazówki organizacyjne do realizacji planu pracy dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego.
  • Uzgadniać i ustalać z Dyrektorem szkoły dodatkowe zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pozalekcyjne.
  • Ustalać w uzgodnieniu z Rada Pedagogiczną udział w konkursach przedmiotowych uczniów.
  • Organizować wyrównywanie dysproporcji w poziomie nauczania poszczególnych uczniów i oddziałów.
  • Otaczać opieką w zakresie spraw organizacyjnych, dydaktycznych i opiekuńczych nauczycieli rozpoczynających pracę, nauczycieli w trakcie awansu zawodowego.
  • Pomagać Dyrektorowi szkoły w przydziale czynności dla nauczycieli- przedmioty nauczania, gabinety, funkcje społeczne.
  • Współpracować z Radą Rodziców w zakresie spraw dydaktyczno- wychowawczych.
  • Czuwać nad pracą nauczycieli wychowawców w zakresie uzyskiwania jak najlepszych wyników nauczania przez ich wychowanków oraz realizacji planów profilaktyczno - wychowawczych.
  • Ustalać zakres i terminy przeprowadzania okresowych badań wyników nauczania.
  • Organizować terminowe zaprowadzanie pełnej dokumentacji pedagogicznej. Cyklicznie kontrolować dokumentacje szkolną; dzienniki lekcyjne, dzienniki przedszkolne (wpisywanie tematów lekcyjnych, obecności uczniów, częstotliwości ocen), zajęć dodatkowych, pedagoga, psychologa, świetlicy, arkuszy ocen, itp.
  • Kontrolować zaopatrzenie uczniów w podręczniki.
  • Zachęcać nauczycieli do urządzania , estetycznego utrzymania sal lekcyjnych i przedszkolnych.
  • Inspirować nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej i ekologicznej.
  • Czuwać nad zachowaniem na każdej jednostce lekcyjnej i zajęciach pozalekcyjnych czystości i kultury języka polskiego.
  • Dbać o ciągłe doposażenie i rozwój biblioteki szkolnej oraz świetlicy.
  • Tworzyć warunki do wprowadzania nowatorstwa pedagogicznego.
  • Współpracować z pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie pomocy dydaktycznej dla dzieci.
  • Realizować pomoc materialna dla uczniów z funduszy Rady Rodziców lub innych źródeł.
  • Współpracować ze szkolną służbą zdrowia w zakresie opieki zdrowotnej.
  • Organizować w porozumieniu z Dyrektorem szkoły zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i prowadzić odpowiednią dokumentację.
  • Systematycznie doskonalić koncepcje pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.

III. Kontrola pracy dydaktyczno-opiekuńczej.

  • Prowadzić pełna kontrolę realizacji planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy szkoły.
  • Prowadzić wyznaczone obserwacje zajęć dydaktycznych, zajęć wychowania przedszkolnego, zajęć pozalekcyjnych w tym pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
  • Realizować w całości założenia nadzoru pedagogicznego, w tym szczególnie założenia ewaluacji wewnętrznej, kontroli i monitoringu.
  • Kontrolować na bieżąco:
  • Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
  • Nauczanie indywidualne i pomoc uczniom niepełnosprawnym,
  • Realizację planu wycieczek szkolnych,
  • Pracę biblioteki szkolnej i świetlicy,
  • Badanie wyników nauczania,
  • Kontakty wychowawców klasowych i grup przedszkolnych z rodzicami w zakresie spraw dydaktyczno-opiekuńczych,
  • Posługiwanie się przez nauczycieli jawnymi kryteriami oceny z poszczególnych przedmiotów.

IV. Oceny efektów pracy.

  • Dokonywać oceny:
  • Realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Rady Pedagogicznej, zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, organizacji uczniowskich,
  • Wyników nauczania na podstawie przeprowadzonych badań,
  • Wyników uzyskiwanych na konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, itp.
  • Pracy biblioteki i świetlicy,
  • wyników uzyskiwanych z testów kompetencji ucznia, próbnych i końcowych w klasie VIII,
  • Stanu zaopatrzenia w podręczniki szkolne,
  • Realizacji edukacji zdrowotnej i ekologicznej,
  • Realizacji wniosków wynikających z pełnionego nadzoru pedagogicznego.
  • Posiadać bieżącą ocenę sytuacji dydaktyczno-opiekuńczej szkoły.
  • Przygotowywać projekt oceny pracy nauczyciela i oceny dorobku zawodowego w porozumieniu z opiekunem stażysty.

V. Pełnić bezpośredni nadzór nad pracą:

  • świetlicy szkolnej,
  • biblioteki szkolnej,
  • pedagoga i psychologa szkolnego,
  • wychowawców klas,
  • pomoc i bieżąca kontrola gromadzonej dokumentacji przez nauczycieli starających się o podwyższenia stopnia awansu zawodowego.

VI. Inne zadania i obowiązki.

  • Monitorować postępy pracy zespołów nauczycieli, w tym szczególnie zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.
  • Kierować praktykami pedagogicznymi studentów.
  • Opracować tygodniowy plan dyżurów nauczycielskich w czasie przerw, przed i po lekcjach, zabezpieczając pełne bezpieczeństwo na terenie szkoły. Kontrola pełnionych dyżurów przez nauczycieli oraz uczniów.
  • W czasie nieobecności dyrektora szkoły, zastępca dyrektora przejmuje uprawnienia i w pełni odpowiada za całość funkcjonowania placówki.

VII. Wykonywać inne polecenia nie mieszczące się w zakresie obowiązków, a zlecone przez dyrektora.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 styczeń 2021 13:44 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 styczeń 2021 13:59 Administrator