Rok szkolny 2020/2021

 

Martyna Tomczyk  -  przewodnicząca SU

Natalia Wilk   - wiceprzewodnicząca SU

Filip Palka  -  sekretarz SUKompetencje Samorządu Uczniowskiego

Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich :

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich treścią, celami i stawianymi wymogami.

2. Prawo jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

3. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiając zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

4. Prawo do redagowania gazetki ściennej.

5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły oraz Radą Rodziców.

6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu .

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 styczeń 2021 13:41 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 styczeń 2021 13:59 Administrator