Rozdział 4

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 §   10

 1. Rok szkolny trwa z reguły od 1 września do 31 sierpnia (za wyjątkiem sytuacji kiedy 1 września jest dniem świątecznym) i jest podzielony na dwa okresy:
 1. I okres trwa od 1 września do końca ferii zimowych nie później jednak niż do 31 stycznia
 2. II okres trwa od pierwszego dnia po feriach zimowych, nie później jednak niż od 1 lutego do 31 sierpnia.

       2. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

       3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora, zaopiniowany przez zakładowe związki zawodowe, jeżeli taka organizacja funkcjonuje w szkole, organ sprawujący nadzór pedagogiczny i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.

      4. Organizacje stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

      5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu  z nauczycieli, który prowadzi zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi powierzony oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego.

     6. Oddziały tworzy się zgodnie z ramowymi planami nauczania.

     7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 15 minut.

 1. w uzasadnionych przypadkach, zajęcia edukacyjne lub inne zajęcia poza godzinami lekcyjnymi mogą być prowadzone w czasie od 30 – 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas ich trwania, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć szkoły,
 2. czas trwania zajęć edukacyjnych w klasach I-III i oddziałach przedszkolnych ustala nauczyciel prowadzący, mając na uwadze tygodniowy czas trwania tych zajęć oraz higienę pracy uczniów i dzieci.

     8. W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne, w tym: koła zainteresowań, dodatkowa nauka języków obcych, zespoły instrumentalne, zajęcia sportowe i inne.

     9. W szkole istnieje możliwość tworzenia  klas sportowych których szczegółową organizacje określają odrębne przepisy.

    10. Klasy sportowe tworzy się w porozumieniu z organem prowadzącym. Szczegółowe kryteria naboru uczniów spoza gminy lub obwodu szkoły określa organ prowadzący.

    11. O przyjęcie do klasy sportowej może się ubiegać kandydat który posiada:     

 1. bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia,
 2. zaliczenie prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Sportowy, właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.
 3. pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

    12. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor powołuje do szkolną  komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną

         a. w skład komisji wchodzą:

             - wicedyrektor jako przewodniczący

             - nauczyciele wychowania fizycznego

             - pedagog szkolny

        b) zadania  szkolnej komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej:

              -  w odpowiednim terminie rekrutacyjnym określonym przez organ prowadzący wydaje komunikat ( ogłoszenie ) o terminach rekrutacji i zasadach kwalifikowania kandydatów do klasy sportowej

              -  prowadzi postepowanie kwalifikacyjne zgodnie z regulaminem

              -  kwalifikuje kandydatów do przyjęcia na podstawie zaświadczeń lekarskich i testów sprawnościowych

              -  ustala liczbę uczniów przyjętych do klasy sportowej ( szkoły)

              -  sporządza protokół z postepowania kwalifikującego.

 1. Wnoszenie i rozpatrywanie odwołania dotyczącego rekrutacji:

          a) możliwość wnoszenia odwołania przysługuje rodzicom  (prawnym opiekunom) w terminie 3 dni, liczonym od daty ogłoszenia listy  uczniów przyjętych do klasy sportowej.

          b) odwołanie od wyników rekrutacji rozpatruje dyrektor szkoły w terminie 7 dni, liczonych od daty złożenia wniosku

          c) decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

     14. W szkole organizuje się dla danego oddziału lub grupy międzyoddziałowej zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

     15. Jeśli rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą pisemną rezygnację z zajęć wychowania do życia w rodzinie, wówczas uczeń nie uczestniczy w wyżej wymienionych zajęciach, a dyrektor zapewnia opiekę świetlicową dla tego ucznia podczas odbywania się tych zajęć.

     16. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani ukończenie szkoły.

     17. Szkoła umożliwia organizację wyjazdów i wycieczek szkolnych na zasadach ustalonych w regulaminie wycieczek i wyjazdów.

          a)   każdy nauczyciel organizujący zajęcia edukacyjne w terenie, w granicach miejscowości, na której leży szkoła – rejestruje w dzienniku i zgłasza swoje wyjście dyrektorowi szkoły,

          b) na udział w wycieczce oraz imprezie turystycznej organizowanej poza granicami miejscowości, Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki, który musi uzyskać zgodę rodziców ucznia,

          c) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „karty wycieczki”- której wzór określają odrębne przepisy,

          d) opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

          e) nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w wypadku: burzy, śnieżycy i gołoledzi,

          f) należy zgłaszać się do Policji Drogowej z prośbą o dokonanie kontroli technicznej autokarów wycieczkowych,

         g) podczas organizowanych wycieczek należy stosować następujące zasady opieki nad grupami uczniowskimi:

          - jeden opiekun na max. 25 uczniów, jeżeli grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji,

          - jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza wyjazdowa lub turystyka kwalifikowana, za wyjątkiem sytuacji, że szczegółowe przepisy stanowią inaczej,

          - grupa rowerowa wraz z 2 opiekunami nie może przekroczyć 15 osób,

          - kąpiel odbywa się w grupach nie więcej niż 10 osobowych i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem.

 

§ 11

 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
 1. sal dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem,
 2. sali gimnastycznej wraz z zapleczem,
 3. terenu rekreacyjnego, boisk sportowych,
 4. pomieszczenia biblioteki i świetlicy szkolnej,
 5. z zaplecza kuchennego i stołówki,
 6. archiwum,
 7. sekretariatu,
 8. gabinetu dyrektora i wicedyrektora,
 9. pracowni komputerowej,
 10. gabinetu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, profilaktyki zdrowotnej, 
 11. pomieszczeń sanitarnych.

     2. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami:

 • Kamery wizyjne obejmują następujące obszary:

-  wejście główne do szkoły;

-  wejście do sali gimnastycznej;

-  korytarze na wszystkich kondygnacjach budynku;

-  boiska szkolne i sportowe oraz parking szkoły.

 • Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w pracowni komputerowej.
 • Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 30 dni, zasady wykorzystania zapisów monitoringu są określone w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik do statutu.
 1. Z sali gimnastycznej oraz z boisk szkolnych mogą również korzystać osoby z zewnątrz, po wcześniejszych ustaleniach z dyrektorem szkoły lub organem prowadzącym szkołę, co do warunków i opłat korzystania z sali gimnastycznej i boisk szkolnych.

 

§ 12

Zasady sprawowania opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1. Dyrektor Szkoły zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez działania opiekuńcze i wychowawcze w szkole, które koordynowane są przez pedagoga szkolnego, przy współpracy wszystkich pracowników szkoły
 2. Szczególną opieką obejmuje się uczniów:
  1. niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami niepełnosprawnymi”;
  2. niedostosowanych społecznie;
  3. zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
  4. ze szczególnymi uzdolnieniami;
  5. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  6. z zaburzeniami komunikacji językowej;
  7. z przewlekłymi chorobami;
  8. w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych;
  9. z niepowodzeniami edukacyjnymi;
  10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
  11. z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  • rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia;
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  • placówkami doskonalenia nauczycieli;
  • innymi szkołami i placówkami;
  • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 • ucznia za zgodą jego rodziców (prawnych opiekunów) – jednak w przypadku podejrzewania o przemoc wobec ucznia, należy podjąć działania zgodne z procedurą postępowania wobec przemocy w rodzinie - procedura Niebieskiej Karty lub bezpośrednio zgłosić podejrzenie do Sądu Rodzinnego;
 • rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 • dyrektora szkoły;
 • pielęgniarki środowiskowej.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom i wychowankom w formie:
 • porad,
 • konsultacji,
 • warsztatów, szkoleń, terapii.
 1. Planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem, zajmuje się zespół, który tworzy dyrektor składający się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów. Zadania zespołu określają odrębne przepisy, zespół jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji o przebiegu wsparcia zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez psychologa, pedagoga szkolnego, nauczycieli oraz poradnię psychologiczno – pedagogiczną w formie: a)   kierowania na badania uczniów i wychowanków z deficytami rozwojowymi, 

          b)   dostosowanie treści kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów, zgodnie z zaleceniami poradni specjalistycznych,

         c)   wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyśpieszeniu obowiązku szkolnego – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

         d)   nauczania indywidualnego,

         e)   nauczania trybem szkoły specjalnej,

         f) specjalistyczną terapię psychologiczną lub pedagogiczną

         g)    zajęć z preorientacji zawodowej,

     9. W ramach nauczania i sprawowanej opieki nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkoła zapewnia:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów;
 3. zajęcia specjalistyczne;
 4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno – wychowawcze i socjoterapeutyczne;
 5. integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub uczniami pełnosprawnymi;
 6. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym;
 7. opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;
 8. dokonuje się diagnozy predyspozycji, uzdolnień i talentów uczniów oraz dostosowuje się ofertę szkoły do ich potrzeb;
 9. prowadzi się zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, dostosowane do ich potrzeb;
 10. indywidualizuje się pracę na lekcjach, dostosowując zadania do potrzeb uczniów.

 

 §  13

Biblioteka

 

 1. W szkole, w oparciu o własny regulamin, działa biblioteka, której celem jest:
  1. kształtowanie kultury czytelniczej uczniów, rozwijanie potrzeb czytelniczych
   i informacyjnych, prowadzenie akcji promujących czytelnictwo i konkursów szkolnych dla uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości.
  2. tworzenie warunków do poszukiwania, selekcjonowania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną m. in. poprzez:
 • przeprowadzanie lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
 • wspomaganie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, dokształcanie
  i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • tworzenie i wzbogacanie warsztatu informacyjnego biblioteki;
 • gromadzenie materiałów wspomagających pracę nauczyciela;
 • rozpoznawanie i zaspokajanie w ramach możliwości zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
 • udzielanie porad, informacji bibliotecznych, doradztwo w sprawach czytelnictwa, promocję księgozbioru pozalekturowego i nowości wydawniczych i bibliotecznych.

      2. Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodne z potrzebami szkoły, polegają na organizowaniu różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez:

 1. informowaniu o wydarzeniach kulturalnych w regionie,
 2. prowadzeniu różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i pokazów,
 3. organizowaniu konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i plastycznych,
 4. aktywnym udziale w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne gminy
  i powiatu.

       3. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz innymi bibliotekami:

 1. współpraca z uczniami polega na:
 • rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów;
 • przygotowaniu ich do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy;
 • indywidualnych rozmowach z czytelnikami.

       b. współpraca z nauczycielami polega na:

 • udostępnianiu programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 • wspieraniu nauczycieli w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;
 • współdziałaniu w tworzeniu warsztatu informacyjnego;
 • zgłaszaniu propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów;
 • udzielaniu pomocy w selekcji zbiorów;
 • współdziałaniu w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki;
 • współorganizowaniu uroczystości i imprez szkolnych oraz konkursów. 

      c. współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami polega na:

 • wyposażaniu uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
 • organizowaniu imprez w środowisku lokalnym;
 • wypożyczaniu książek zainteresowanym rodzicom;
 • informowaniu rodziców o aktywności czytelniczej dzieci;
 • organizowaniu wycieczek do innych bibliotek;
 • współorganizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa;
 • wspieraniu działalności kulturalnej bibliotek np. gminnej, powiatowej;
 • udziale w konkursach poetyckich i plastycznych.

   4. Biblioteka prowadzi działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów i promujące czytelnictwo poprzez:

 1. rozpoznawanie zainteresowań czytelniczych uczniów i dostosowanie księgozbioru do indywidualnych potrzeb czytelników;
 2. promowanie nowości czytelniczych;
 3. motywowanie uczniów do czytelnictwa poprzez ranking najlepszych czytelników oraz ich nagradzanie i wyróżnianie;
 4. prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie pokazów, wystaw i kiermaszów, w tym kiermaszów używanych podręczników
 5. organizowanie różnorodnych konkursów, motywowanie uczniów do udziału w nich;
 6. zachęcanie do działalności na rzecz biblioteki w ramach np. koła bibliotecznego.

   5. Biblioteka tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez elektroniczną ewidencję czytelników i działalności biblioteki.

   6. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 • w zakresie pracy pedagogicznej:
 1. organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole;
 2. wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samodoskonalenia z użyciem różnych źródeł informacji;
 3. wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez rozwijanie umiejętności poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania;
 4. wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych w nauce;
 5. przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, poprzez aktywną działalność w ICIM;
 6. organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 • w zakresie prac organizacyjnych:
 1. gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 2. ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. prowadzenie elektronicznej ewidencji księgozbioru, w wybranym programie biblioteki;
 4. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 5. wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 6. wybieranie i selekcjonowanie zbiorów, dbałość o ich wygląd i estetykę;
 7. opracowanie sprawozdań z realizacji zadań biblioteki.
 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji:
 1. gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji;
 2. gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 3. pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury;
 4. udzielanie porad bibliograficznych;
 5. kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji.
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:
 1. wykorzystanie w pracy biblioteki komputerów i programów bibliotecznych;
 2. wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne (programy multimedialne płyty CD, DVD, audiobooki, multibooki i inne);
 3. tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych.
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną poprzez organizację wycieczek, wyjazdów, lekcji bibliotecznych, lekcji muzealnych, współpracę z innymi bibliotekami, poradnictwo czytelnicze i inne.

 

§  14

Świetlica/ stołówka

 

 1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców - na wniosek rodziców oraz ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 2. Świetlica, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 3. Świetlica jest czynna zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców, którzy wnioskują o opiekę w godzinach swojej pracy oraz czas pracy uwzględnia dowozy uczniów.
 4. Grupa wychowawcza świetlicy liczy do 25 uczniów.
 5. Uczniowie przebywający w świetlicy są pod stałą opieką wychowawców.
 6. Świetlica działa w oparciu o regulamin pracy świetlicy, zawierający również rozwiązania techniczne zawarte w regulaminie dowozu uczniów.
 7. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze stołówki.
 8. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.
 9. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, co szczegółowo reguluje regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.
 10. Do opłat za posiłki nie wnosi się kosztów wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od wynagrodzenia oraz kosztów utrzymanie stołówki.
 11. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat za posiłki w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 12. Organ prowadzący upoważnia dyrektora szkoły do dokonywania zwolnień uczniów z opłat za posiłki w stołówce szkolnej.

 

 § 15

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

 1. Na mocy ustawy o systemie oświaty szkoła zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
 2. Szkoła zapewnia w szczególności:
 1. dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;
 2. kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
 3. przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
 4. warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego.

     3. Działania ukierunkowane są na uczniów klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej.

     4. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęciai dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

     5. Program, zawiera treści dotyczące:

 1. informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy,
 2. możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

 

     6. Program realizowany jest zgodnie z ramowym planem nauczania zawartym w przepisach prawa oświatowego.

     7.  W ramach realizacji preorientacji zawodowej szkoła w miarę możliwości organizuje wycieczki do zakładów pracy, urzędów i instytucji działających lokalnie. Wyjazd organizuje się z uwzględnieniem szkolnego regulaminu wycieczek oraz wytycznymi zawartymi w statucie dotyczącymi organizacji wyjazdowych form dydaktycznych.

 

§ 16

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

 1. Szkoła współpracuje i współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 2. Współdziałanie z poradniami polega na:
 1. wydawaniu opinii na temat uczniów, którym potrzebna jest pomoc specjalistyczna oraz wydanie diagnozy dotyczącej specjalnych potrzeb ucznia;
 2. konsultacji i doradztwie w zakresie rozpoznawania trudności w nauce i niepowodzeniach szkolnych;
 3. wspieraniu nauczycieli w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów;
 4. wspieraniu uczniów w wyborze dalszej drogi edukacji lub kariery zawodowej;
 5. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych programów nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;
 6. wspieraniu rozwoju zdolności i talentów dzieci i młodzieży;
 7. wydawanie opinii i orzeczeń, celem wskazania sposobów pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 1. Współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży polega na:
 1. Terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
 2. Edukacji prozdrowotnej wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców;
 3. Profilaktyki uzależnień;
 4. Pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, stosowanie mediacji i innych sposób rozwiązywania problemów komunikacyjnych.
 1. Szkolny pedagog i psycholog pełnią funkcję koordynatorów w zakresie współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi, z Sądem Rodzinnym, Policją, kuratorami sądowymi, poradniami rodzinnymi, w tym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z Gminną/Miejska Opieką Społeczną, z Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, z asystentem rodziny, mediatorem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
 2. Szkolni koordynatorzy ds. współpracy z poradniami i instytucjami opracowują szczegółowe warunki współpracy.

 

 

 § 17

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki

 

 1. Rodzice ucznia lub wychowanka mają obowiązek:
 1. zapisać dziecko do szkoły lub oddziału przedszkolnego w terminie i zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie rekrutacji szkoły;
 2. zadbać o regularne uczęszczanie i przygotowanie dziecka na zajęcia szkolne i przedszkolne;
 3. na bieżąco usprawiedliwiać nieobecność dziecka oraz osobiście zwalniać z zajęć ( w razie uzasadnionej potrzeby );
 4. stwarzać optymalne warunki do nauki dla swojego dziecka;
 5. informować dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, w terminie do dnia 20 września każdego roku, o realizacji obowiązku szkolnego i obowiązkowego przygotowania przedszkolnego spełnianego w szkole lub przedszkolu za granicą;
 6. współpracować ze szkołą w kwestii organizowania dla dziecka pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 7. systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami oraz udziału w zebraniach z rodzicami.

       2. Rodzice ucznia lub wychowanka mają prawo:

 1. poznać zadania szkoły w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
 2. poznać szkolną dokumentację, w szczególności statut szkoły z wymaganiami edukacyjnymi, zasadami oceniania i programem wychowawczo-profilaktycznym;
 3. poznać koncepcję pracy szkoły, kalendarz imprez i uroczystości i organizację pracy szkoły i oddziałów przedszkolnych;
 4. wnosić własne propozycje do programu wychowawczo-profilaktycznego, do kalendarza imprez i uroczystości oraz do koncepcji pracy szkoły;
 5. otrzymywać informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a następnie uzyskania informacji o ustalonych dla ucznia lub dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, wyrażać zgodę lub odmawiać udzielania w/w pomocy;
 6. otrzymywać rzetelną i wyczerpującą informację na temat funkcjonowania dziecka w szkole i oddziale przedszkolnym: jego zachowania, postępów, zdolnościach indywidualnych i przyczyn trudności w nauce bezpośrednio od wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
 7. wyrażać swoją opinię na temat pracy szkoły do dyrektora szkoły, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz do organu prowadzącego szkołę;
 8. do ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kwestii danych wrażliwych dotyczących własnego dziecka i rozwiązywania jego problemów.
 1. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka mogą omawiać na terenie szkoły w terminach nie zakłócających nauczycielom realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć opiekuńczych, w tym dyżurów pełnionych w czasie przerw zgodnie z harmonogramem lub w ramach doraźnych zastępstw.
 2. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, wychowania i profilaktyki, powinni omawiać w następującej kolejności z:
 1. nauczycielem przedmiotu lub specjalistą prowadzącym zajęcia z uczniem;
 2. wychowawcą oddziału, do którego uczęszcza dziecko;
 3. pedagogiem, psychologiem;
 4. wicedyrektorem;
 5. dyrektorem szkoły

 

 1. Rodzice ucznia, u którego zdiagnozowano szczególne uzdolnienia są informowani na indywidualnych konsultacjach o jego zdolnościach w celu ustalenia form wspierania przez szkołę. 
 2. Kontakty rodziców ze szkołą mają formę zebrań, indywidualnych porad i konsultacji, które odbywają się według ustalonego harmonogramu lub zgodnie z potrzebami rodziców i nauczycieli oraz indywidualnych kontaktów za pomocą elektronicznych mediów.
 3. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami poprzez:
 • osobisty kontakt w szkole, w wyznaczonym lub umówionym terminie;
 • rozmowy telefoniczne;
 • pocztę elektroniczną za pomocą e-dziennika;
 • pocztę tradycyjną, w formie korespondencji;
 • udział w imprezach i uroczystościach szkolnych
 1. Rodzice mogą uczestniczyć w szkolnych warsztatach dla rodziców, pogadankach, szkoleniach, konferencjach organizowanych w szkole dla rodziców.
 2. Wszystkie informacje o postępach ucznia w nauce, zachowaniu oraz o frekwencji są przekazywane rodzicom na bieżąco przez nauczycieli poprzez wpisywanie do e-dziennika.
 3. Rodzice mają prawo wglądu do prac ich dziecka. Prace pisemne są dostępne w szkole, u nauczycieli uczących.
 4. Informacje o ocenach proponowanych śródrocznych i rocznych są przekazywane rodzicom na tydzień przed wystawieniem ocen w formie informacji pisemnej, zamieszczonej w e-dzienniku.
 5. O proponowanej ocenie niedostatecznej lub nagannym zachowaniu rodzice są informowani na miesiąc przed wystawieniem ocen śródrocznych i rocznych.
 6. Wszelkiej informacje w e-dzienniku na temat osiągnięć uczniów, ich ocen nauczania i zachowania, są bezpłatne, szkoła nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z mobilnego dostępu do dziennika elektronicznego.