Rozdział  7

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 §  29

 

Cele oceniania

 

 1. Ocenianiu podlegają:

          a)    osiągnięcia edukacyjne uczniów;

          b)    zachowanie uczniów.

      2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

      3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

      4.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.  

      5.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)  poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  o postępach w tym zakresie,

b)  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)   motywowanie ucznia do dalszej pracy,

d)  dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,

f) przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

g) informowanie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły o efektach nauczania i uczenia się, aktywności uczniów w pracy nad własnym rozwojem.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c)    ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

d)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

e)     ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali zamieszczonej w dalszej części Statutu;

f)     ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g)    ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 30

 Zasady ogólne oceniania

 

 1. Uczniowie i ich rodzice są informowani na początku każdego roku szkolnego przez nauczycieli o wymaganiach edukacyjnych wynikających  z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o skutkach ustalonej uczniowi nagannej oceny rocznej klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Wychowawca klasy informuje na początku każdego roku szkolnego uczniów i ich rodziców o kryteriach i zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie zachowania.
 3. W szkole obowiązują dwa okresy nauki, które kończą się klasyfikacją. Klasyfikacje odbywają się zawsze ok. 5 dni przed zakończeniem danego okresu.
 4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 5. Oceny z klasyfikacji rocznej są wpisywane do arkuszy ocen przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. Jeżeli zwolnienie obejmuje okres całego roku szkolnego w arkuszu ocen ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 7. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub innej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 8. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
 10. Uczeń, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania i który uzyskuje oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania ze wszystkich zajęć obowiązkowych oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania dwóch klas może być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

 § 31

 Działania szkoły motywujące uczniów do nauki

 

 1. Szkoła motywuje uczniów do nauki poprzez:

a) pobudzanie, wzbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do odnoszenia sukcesów,

b) wywoływanie, rozwijanie motywacji wewnętrznej ( poziom inteligencji, wrodzone  predyspozycje),

c) stwarzanie właściwej atmosfery w zespołach klasowych ( obniżanie poziomu napięcia emocjonalnego i lęku),

d) rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań uczniów organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,

e) promowanie i nagradzanie uczniów wyróżniających się w środowisku lokalnym

         f )  sprawiedliwy wewnątrzszkolny system oceniania, oparty na ocenie kształtującej

g) organizacja różnorodnych konkursów, wycieczek szkolnych, lekcji w „terenie” (wyjazdy do kina, teatru itd.),

h) prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny z użyciem różnorodnych metod aktywizujących uczniów, prawidłowa postawa nauczycielska ( kreatywność, rozpoznawanie potrzeb uczniów, wskazywanie wzorców osobowych, konsekwencja w wymaganiach i postępowaniu, wyrabianie postawy wytrwałego dążenia do celów),

j) urozmaicenie metod pracy z uczniem słabym i zdolnym,

 

2.  W ramach motywowania uczniów szkoła stosuje pochwały ustne i pisemne kierowane do rodziców, nagrody materialne dla uczniów oraz dyplomu, statuetki i odznaki.

 

 § 32

 

Ustalenia do oceny opisowej i ocen wyrażonych stopniem

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne ucznia klasy I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej, i oceny zachowania oraz oceny z religii/etyki.
 2. Ocena z religii/etyki wystawiana jest według skali ocen ustalonej dla klas kolejnego etapu edukacyjnego.
 3. Nauczyciele w klasach I – III odnotowują w dzienniku zajęć osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania,  skalę punktową od 1 do 6, które oznaczają:

1 – uczeń nie potrafi samodzielnie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, wymaga stałej pomocy nauczyciela;

2 – uczeń z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności;

3 – potrafi samodzielnie wykonać zadania przewidziane programem nauczania, jednak popełnia wiele błędów, musi dużo ćwiczyć;

4 – potrafi samodzielnie wykonać zadania przewidziane programem nauczania, przy rozwiązywaniu zadań popełnia nieliczne błędy;

5 – potrafi samodzielnie i bezbłędnie wykonać zadania przewidziane programem nauczania;

6 -  uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania nietypowe lub o podwyższonym stopniu trudności.

 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne uczniów od klasy IV do VIII polegają na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i ustaleniu ocen  według skali:

a) Stopień celujący                   - 6           - cel

b) Stopień bardzo dobry           - 5           - bdb

c) Stopień dobry                       - 4           - db

d) Stopień dostateczny              - 3          - dst

e) Stopień dopuszczający         - 2           - dop

f) Stopień niedostateczny        - 1           - ndst

 

      Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaku „+” i „-„ .

      Znak „+” stosuje się w ocenach bieżących w wypadku przekroczenia przez ucznia kryteriów wyznaczonych dla danej oceny, a znak „-" w ocenach bieżących  w wypadku drobnych, nie mających merytorycznego znaczenia uchybień.      

 1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt4. ppkt a-e.
 2. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt.4 ppkt. f.
 3. Oceny dzielą się na:

a)  bieżące – określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania;

b)  klasyfikacyjne – podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany okres (rok szkolny).

       8.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniając wkład pracy ucznia oraz postępy osiągane przez ucznia w danym roku (okresie). Oceny te nie powinny być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen bieżących.

      9.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w paragrafie 25 pkt. 6, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

     10. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promocję ucznia.

     11. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

     12.  Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Ocena ta nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

     13.  W szkole istnieje możliwość stosowania oceny opisowej dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych, ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów, na każdym etapie edukacyjnym. Stosowanie przez nauczycieli oceny opisowej począwszy od klasy 4 wymaga akceptacji rady pedagogicznej oraz pozytywnej opinii  Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

 

 § 33

 

Kryteria oceniania i wymagania programowe

 

 1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę z zajęć edukacyjnych powinien ją uzasadnić.
 2. W klasach I – III ustalając ocenę opisową uwzględnia się:

-     rozwój poznawczy ucznia (tj. edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, techniczno – plastyczną, muzyczną, motoryczno – zdrowotną);

-      rozwój społeczno – emocjonalny (tj. aktywność, samodzielność, relacje uczeń – nauczyciel, zachowanie w grupie rówieśniczej).

 1. Śródroczna i roczna ocena opisowa  klasyfikacyjna z zajęć  edukacyjnych uwzględnia  poziom i umiejętności  opanowane przez ucznia w stosunku do wymagań i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 2. Począwszy od klasy IV do VIII szkoły podstawowej, oceniając osiągnięcia edukacyjne ucznia, stosuje się następujące kryteria ocen:

a)   stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł umiejętności i wiedzę wykraczającą ponad program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia wykorzystując różne źródła informacji,
 • biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami rozwiązując problemy praktyczne i teoretyczne z programu danej klasy,
 • korzystając z różnych źródeł informacji, proponuje nietypowe rozwiązania problemów praktycznych i teoretycznych, a także rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,
 • uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, samodzielnie wzbogacając swoje umiejętności i wiadomości oaz podnosząc sprawność motoryczno – ruchową;

b)   stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł pełny zakres umiejętności i wiadomości przewidzianych programem nauczania przedmiotów w danej klasie, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji przy ich opanowywaniu,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami rozwiązując samodzielnie zadania typowe i problemowe,
 • wykorzystując znane mu źródła informacji potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania i problemy w sytuacjach nowych,
 • łączy wiedzę z różnych przedmiotów;

c)   stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował w pełni umiejętności i wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie,
 • korzystając z podanych źródeł informacji rozwiązuje samodzielnie typowe zadania określone programem nauczania,
 • poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych;

d)   stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w umiejętnościach i wiadomościach określonych programem nauczania danej klasy,
 • rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
 • nie potrafi samodzielnie korzystać z dostępnych i znanych mu źródeł informacji przy rozwiązywaniu zadań typowych (elementarnych);

e)   stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • ma wyraźne braki w opanowaniu umiejętności i wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości  ich nabycia,
 • rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty  i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela;

f)   stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • posiada tak duże braki w umiejętnościach i wiadomościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,
 • nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności (elementarne).
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność jak i uzyskiwane wysokie osiągnięcia sportowe zdobyte na szczeblu gminnym, powiatowym  i wojewódzkim (szczególnie w klasach sportowych). Ponadto na zajęciach wychowania fizycznego uwzględnia się możliwość ograniczenia wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, ocenianiu podlega jego systematyczny udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.
 2. Każdy nauczyciel (zespół nauczycieli) ustala na podstawie w/w kryteriów ocen własne kryteria na poszczególne stopnie z przedmiotu oraz zapoznaje  z nimi uczniów i ich rodziców w pierwszych dniach nauki każdego roku szkolnego.
 3. Przygotowane kryteria ocen z zajęć edukacyjnych mają formę pisemną i są udostępnione całej społeczności szkolnej na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
 4. Wszyscy nauczyciele stosują zasadę bieżącego i systematycznego oceniania. Nauczyciel powinien wystawić co najmniej trzy oceny bieżące w okresie.  
 5. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować kryteria ocen do wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.
 6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceną klasyfikacyjną zachowania.

 

§  34

 

Formy sprawdzania i kontroli postępów uczniów

 

 1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

-      prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach zajęć obejmujące treści całego działu     programowego (lub jego znaczną część),

-       testy,

-          kartkówki z trzech ostatnich lekcji,

-          prace domowe,

-          zadania, prace i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas zajęć,

-          sprawdziany,

-          wypowiedzi ustne,

-          aktywność,

-          prace w grupach,

-          testy sprawnościowe,

-          prace plastyczne, techniczne i informatyczne,

-          działalność muzyczna,

-          prezentacje edukacyjne.

Oceniając ucznia, należy określać jego mocne i słabe strony, wpierać jego możliwości percepcyjne, traktować podmiotowo, indywidualnie.

 1. W pracach pisemnych ocenie podlega:

-          zrozumienie tematu,

-          znajomość opisywanych zagadnień,

-          sposób prezentacji,

-          konstrukcja pracy i jej forma graficzna;

Ilość prac pisemnych przewidzianych w okresie jest zależna od specyfiki przedmiotu – ustala ją i podaje do wiadomości uczniom każdy nauczyciel.

 1. Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na pytanie nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:

-          znajomość zagadnienia,

-          samodzielność wypowiedzi,

-          kultura języka,

-          precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

 1. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają umiejętności:

-          planowanie i organizacja pracy grupowej,

-          efektywne współdziałanie,

-          wywiązywanie się z powierzonych ról w grupie,

-          rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

-          sposób, pomysłowość i oryginalność prezentacji projektów.

 1. Ocena za aktywność jest uzależniona od specyfiki przedmiotu, a jej zasady udzielania opracowuje i podaje do wiadomości nauczyciel.
 2. W tygodniu mogą odbyć się najwyżej trzy prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej niż jedna dziennie, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast wypowiedzi ustnej i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich zajęć.
 3. Termin zwrotu ocenionych testów, sprawdzianów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, a prac klasowych – dwa tygodnie.
 4. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli  i wymagań jakim będzie musiał sprostać.
 5. Uczeń może zostać zaangażowany w proces oceniania poprzez samoocenę, ocenianie kolegów  i bycie ocenianym przez kolegów.

 

§ 35

 

Indywidualizacja pracy z uczniem, indywidualizacja oceniania

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów prawa,

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, lecz objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia przez nauczycieli i specjalistów.

3.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4.  Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na:

a) opracowaniu dodatkowych zadań, kart pracy dla ucznia zdolnego - z banku narzędzi (fiszki matematyczne, ortograficzne, gramatyczne, krzyżówkowe, łamigłówki, zadania na szóstkę) – dotyczy procesu sprawdzania,

b) przygotowaniu indywidualnych kart pracy i zróżnicowaniu zadań podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności,

c) dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia słabego (z orzeczeniem lub opinią),

d) przygotowaniu zadań o różnym stopniu trudności wykorzystywanych podczas lekcji i w pracach domowych.

5.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

§  37

 

Sposoby informowania rodziców o postępach ucznia

 

 1. Poprawione prace uczeń otrzymuje do wglądu i do podpisu przez rodziców. Termin zwrotu prac oraz zasady, według których jest to egzekwowane określa nauczyciel.
 2. Otrzymane oceny odnotowywane są w dokumentacji szkolnej (dzienniki). Mogą również być odnotowane w zeszytach przedmiotowych.
 3. Bieżące informacje o postępach edukacyjnych ucznia rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać poprzez elektroniczny dzienniczek, gdzie publikowane są wszystkie oceny z komentarzem. Publikowane dane są zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich poprzez system zabezpieczeń usługodawcy serwera.
 4. Rodzice są powiadamiani o postępach i trudnościach ucznia w nauce w czasie spotkań z wychowawcą (co najmniej 1 raz  w okresie), podczas konsultacji z nauczycielem przedmiotu (w razie konieczności) oraz na bieżąco podpisując prace uczniów.
 5. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej okresowej i rocznej przekazywane są pisemnie rodzicom co najmniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

                                                          

 § 38

 

Ocena zachowania - kryteria

 

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

-          wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

-          postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

-          dbałość o honor i tradycje szkoły,

-          dbałość o piękno mowy ojczystej,

-          dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

-          godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

-          okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ocena zachowania śródroczna i roczna w klasach I – III ma formę opisową.
 2. Począwszy od klasy IV do VIII szkoły podstawowej oceny zachowania śródroczne i roczne ustala się w następującej skali:
 • wzorowe             - wz.    - 6
 • bardzo dobre       - bdb.  - 5
 • dobre                  - db.    - 4
 • poprawne            - pop.  - 3
 • nieodpowiednie    - ndp.  - 2
 • naganne              - nag.   - 1

            Za wyjątkiem uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla których ocena zachowania jest oceną opisową.

 1. Obowiązują następujące zasady oceniania zachowania:

4.1.  Uczeń otrzymuje ocenę wzorową:

1)       Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a)  Zdobywa oceny pozytywne z zajęć edukacyjnych zgodnie ze swoimi zdolnościami i możliwościami,

b)  systematycznie przygotowuje się do zajęć i odrabia zadania domowe,

c)  sumiennie spełnia obowiązki powierzone mu przez nauczyciela, zawsze dotrzymuje ustalonych terminów,

d) systematycznie uczęszcza do szkoły , ma do 2% nieobecności nieusprawiedliwionej oraz nie więcej niż 2 spóźnienia w okresie,

e)  zawsze nadrabia zaległości powstałe w wyniku nieobecności,

f)   posiada podręczniki i przybory szkolne, dba o ich estetyczny wygląd,

g)  chętnie i systematycznie uczestniczy w dodatkowych zajęciach dydaktycznych i wychowawczych.

2)  Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

a)  wykazuję dużą inicjatywę w działaniach na rzecz klasy i szkoły,

b)  zawsze szanuje mienie szkolne i innych,

c)  aktywnie uczestniczy i reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach oraz akcjach,

d)  przestrzega normy i prawa obowiązujące w szkole,

e)   jest mediatorem w konfliktach,

f)   pełni funkcje społeczne,

g)  zawsze chodzi w obuwiu zmiennym obowiązującym w szkole

3)  Dbałość o honor i tradycje szkoły:

a)   szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne,

b)   zna patrona szkoły i jego osiągnięcia,

c)   zachowuje się z godnością w czasie patriotycznych uroczystości szkolnych i państwowych,

d)   nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami statutu szkolnego.

4)   Dbałość o piękno mowy ojczystej:

a)  aktywnie uczestniczy w różnorodnych formach propagujących piękno mowy ojczystej,

b)  dba o kulturę słowa i nie używa wulgaryzmów,

c)  kulturalnie porozumiewa się z innymi.

5)    Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

a)  zawsze przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkole i poza nią,

b)  zawsze bezpiecznie korzysta z urządzeń elektrycznych, mechanicznych  i sanitarnych ogólnodostępnych w szkole,

c)  nigdy nie jest źródłem konfliktów, nie prowokuje bójek, kłótni,

d)  nigdy nie znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi,

e)  nigdy nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia) i nie namawia do tego innych.

6)   Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

a)  zawsze w sposób kulturalny i uprzejmy zwraca się do kolegów, nauczycieli i innych osób na terenie szkoły i poza nią,

b)  postępuje uczciwie w stosunku do innych ( nie kłamie, nie obraża, nie dokucza),

c)  szanuje godność swoją i innych,

d)  zawsze kulturalnie zachowuje się w  środkach komunikacji publicznej.

7)   Okazywanie szacunku innym osobom:

a)  jest tolerancyjny wobec innych, zwłaszcza wobec osób niepełnosprawnych, służy im pomocą,

b)  zawsze używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do innych, a szczególnie wobec osób starszych,

c)  nigdy nie przezywa, nie wyśmiewa się z kolegów, przestrzega ustalonych zasad, norm w grach, zabawach, konkursach,   

d)  reaguje na upomnienia, potrafi skorygować swoje zachowanie

8) Uczeń wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach  realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań  w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

 

 4.2.  Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą:

 

1)  Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a)    przygotowuje się do zajęć,

b)    zawsze odrabia zadania domowe,

c)    z ochotą spełnia obowiązki powierzone mu przez nauczyciela,

d) systematycznie uczęszcza do szkoły, ma do 3% nieobecności nieusprawiedliwionej oraz nie więcej niż 4 spóźnienia w okresie,

e)    nadrabia zaległości powstałe w wyniku nieobecności,

f)     posiada podręczniki i przybory szkolne, dba o ich estetyczny wygląd,

g)    uczestniczy w dodatkowych zajęciach dydaktycznych i wychowawczych,

2)   Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

a)       wykazuje inicjatywę w działaniu na rzecz klasy i szkoły,

b)       szanuje mienie szkolne i innych,

c)       uczestniczy i reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach i akcjach,

d)       stara się zażegnywać konflikty wśród kolegów,

e)       chodzi w obuwiu zmiennym obowiązującym terenie szkoły,

3)   Dbałość o honor i tradycje szkoły:

a)       szanuje symbole narodowe,

b)       zachowuje się z godnością w czasie patriotycznych uroczystości szkolnych i państwowych,

c)       nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami statutu  szkolnego.

4)   Dbałość o piękno mowy ojczystej:

a)       dba o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów,

b)       posługuje się bogatym słownictwem,

c)       uczestniczy w różnorodnych formach propagujących piękno mowy ojczystej.

5)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

a)       przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkole i poza nią,

b)       bezpiecznie korzysta z urządzeń elektrycznych, mechanicznych i sanitarnych ogólnodostępnych w szkole,

c)       nie jest źródłem konfliktów,

d)       nie znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi,

e)       nie ulega nałogom ( palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie środków  odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia) i nie namawia do tego innych.

6)  Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

a)       w sposób kulturalny i uprzejmy zwraca się do kolegów, nauczycieli i innych osób na terenie szkoły i poza nią,

b)       postępuje uczciwie w stosunku do innych ( nie kłamie, nie obraża, nie dokucza),

c)       szanuje godność swoją i innych,

d)       kulturalnie zachowuje się w środkach komunikacji publicznej.

7)  Okazywanie szacunku innym osobom:

a)       jest tolerancyjny wobec innych, zwłaszcza wobec osób niepełnosprawnych, służy im pomocą,

b)       używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do innych, a szczególnie wobec osób starszych,

c)       nie przezywa, nie wyśmiewa się z kolegów.

8)  Uczeń był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa
i nacechowana życzliwością.

 

 4.3.  Uczeń otrzymuje ocenę dobrą:

 1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a)       rzadko jest nie przygotowany do zajęć,

b)       odrabia zadania domowe,

c)       spełnia obowiązki powierzone mu przez nauczyciela,

d)       systematycznie uczęszcza do szkoły , ma do 5% nieobecności nieusprawiedliwionej oraz nie więcej niż 6 spóźnień w okresie,

e)       czasami zapomina przyborów szkolnych,

f)        uczestniczy w dodatkowych zajęciach dydaktycznych i wychowawczych.

2)     Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

a)       uczestniczy w działaniach na rzecz klasy i szkoły,

b)       szanuje miejsce szkolne i innych,

c)       uczestniczy w konkursach i akcjach organizowanych przez szkołę,

d)       chodzi w obuwiu zmiennym obowiązującym na terenie szkoły.

3)     Dbałość o honor i tradycje szkoły;

a)       szanuje symbole narodowe i szkolne,

b)  zachowuje się z godnością w czasie patriotycznych uroczystości szkolnych i państwowych,

c)   nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami statutu szkolnego.

4)     Dbałość o piękno mowy ojczystej:

a)   nie używa wulgaryzmów,

b)   motywowany przez nauczyciela uczestniczy w różnorodnych formach propagujących piękno mowy ojczystej.

5)     Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

a)  zna i zwykle przestrzega podstawowych przepisów i zasad bezpieczeństwa i  higieny w szkole i poza nią,

b)  bezpiecznie korzysta z urządzeń elektrycznych, mechanicznych i sanitarnych ogólnodostępnych w szkole,

c)  nie ulega nałogom ( palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia ) i nie namawia do tego innych,

d)  nie znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi.

6) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

a)  zwykle w sposób kulturalny i uprzejmie zwraca się do kolegów, nauczycieli i innych osób na terenie szkoły i poza nią,

b)  rzadko jest nieuczciwy w stosunku do innych,

c)  szanuje godność swoja i innych,

d)  kulturalnie zachowuje się w środowisku komunikacji publicznej.

 7) Okazywanie szacunku innym osobom:

a)  jest tolerancyjny wobec innych, zwłaszcza wobec osób niepełnosprawnych, służy im pomocą,

b)  używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do  innych, a szczególnie wobec osób starszych.

8) Do czasu wygaszenia gimnazjum uczeń współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

  

 4.4.  Uczeń otrzymuje ocenę poprawną:

 1)  Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a)       rzadko jest przygotowany do zajęć,

b)       sporadycznie zdarza mu się nie odrabiać zadań domowych,

c)       powierzone mu obowiązki przez nauczyciela bez większego zaangażowania,

d)       ma do 10 % nieobecności nieusprawiedliwionej oraz ma nie więcej  niż   8 spóźnień w okresie,

e)       nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć i swoim zachowaniem nie rozprasza innych uczniów,

f)        często zapomina przyborów szkolnych,

g)       czasami opuszcza dodatkowe zajęcia dydaktyczne i wychowawcze.

2)  Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

a)       bardzo rzadko uczestniczy w działaniach na rzecz klasy i szkoły,

b)       szanuje mienie szkolne i innych uczniów,

c)       bardzo rzadko bierze udział w konkursach i akcjach organizowanych przez szkołę,

d)       chodzi w obuwiu zmiennym obowiązującym na terenie szkoły.

3)  Dbałość o honor tradycje szkoły:

a)       szanuje symbole narodowe i szkolne.

4)  Dbałość o piękno mowy ojczystej:

a)       dba o kulturę słowa,

b)       nie uczestniczy w różnorodnych formach propagujących piękno mowy ojczystej pomimo motywacji ze strony nauczyciela.

5) Dbałość o bezpieczeństwa i zdrowie własne oraz innych osób:

a)       zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

b)       unika konfliktów,

c)       nie znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi,

d)       zna ale nie zawsze przestrzega zasad higieny osobistej,

e)       nie ulega nałogom i nie namawia do tego kolegów.

6) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

a)       rzadko jest niekulturalny i nieuprzejmy w stosunku do nauczycieli, kolegów i innych osób na terenie szkoły i poza nią,

b)       czasami postępuje nieuczciwie w stosunku do innych,

c)       poprawnie zachowuje się w środkach komunikacji publicznej.

7)  Okazywanie szacunku innym osobom:

a)       jest tolerancyjny,

b)       zna zwroty grzecznościowe, ale nie zawsze je stosuje.

8)   Uczeń współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

 

4.5.  Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią:

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a)       często jest nie przygotowany do zajęć,

b)       bardzo często nie odrabia zadań domowych,

c)       unika zadań powierzonych przez nauczyciela,

d)       opuszcza zajęcia, rzadko je usprawiedliwia, ma do 20% nieobecności nieusprawiedliwionej i powyżej 10 spóźnień w okresie,

e)       celowo spóźnia się lub jest nieobecny na wybranych zajęciach,

f)       nagminnie zapomina przyborów szkolnych,

g)       unika udziału w dodatkowych zajęciach dydaktycznych i wychowawczych, na  które jest zapisany.

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

a)       unika uczestnictwa w działaniu na rzecz klasy i szkoły,

b)       nie szanuje mienia swojego, społecznego i innych kolegów,

c)       nie bierze udziału w konkursach i akcjach organizowanych przez szkołę,

d)       bardzo często nie chodzi w obuwiu zmiennym.

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły:

a)       nie szanuje symboli narodowych,

b)       zakłóca przebieg uroczystości szkolnych i państwowych,

c)       noszony przez niego strój odbiega od norm obyczajowych przewidzianych w statucie szkolnym.

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej:           

a)       nie dba o kulturę słowa, często używa wulgarnego słownictwa,

b)       nie potrafi kulturalnie porozumiewać się z innymi,

c)       celowo unika uczestnictwa w różnorodnych formach pielęgnujących piękno mowy ojczystej.

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

a)       nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny,

b)       stwarza zagrożenie dla innych poprzez nieodpowiednie użytkowanie urządzeń elektrycznych, mechanicznych i sanitarnych,

c)       wdaje się w bójki, często prowokuje konflikty,

d)       ulega nałogom i namawia do tego innych.

6) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

a)       często jest niekulturalny i nieuprzejmy w stosunku do nauczycieli, kolegów i innych osób na terenie szkoły i poza nią,

b)       postępuje nieuczciwie w stosunku do innych,

c)       nie szanuje godności osobistej i osób innych,

d)       niekulturalnie zachowuje się w środkach komunikacji publicznej.

7) Okazywanie szacunku innym osobom:

a)       rzadko i niechętnie pomaga innym,

b)       przezywa i wyśmiewa się z kolegów i innych osób,

c)       nie używa zwrotów grzecznościowych.

8) Uczeń mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

 

4.6.  Uczeń otrzymuje ocenę naganną:

 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a)       bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć,

b)       nagminnie nie odrabia zadań domowych,

c)       nie wypełnia zadań powierzonych mu przez nauczyciela,

d)       bardzo często opuszcza zajęcia, ma powyżej 20% nieobecności nieusprawiedliwionej i powyżej 20 spóźnień w okresie,

e)       celowo i często spóźnia się lub jest nieobecny na wybranych zajęciach,

f)        nie przynosi przyborów szkolnych,

g)       bardzo często przeszkadza w prowadzeniu zajęć, a swoim zachowaniem rozprasza uwagę innych uczniów,

h)       ucieka z dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

a)       celowo unika uczestnictwa w akcjach i konkursach organizowanych przez szkołę,

b)       celowo dewastuje mienie swoje, społeczne i innych kolegów, kradnie,

c)       wchodzi w kolizję z prawem,

d)       nie chodzi w obuwiu zmiennym obowiązkowym na terenie szkoły.

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły:

a)       znieważa symbole narodowe, szkolne i namawia do tego innych,

b)       celowo zakłóca uroczystości szkolne,

c)       jego strój odbiega od norm obyczajowych i norm  przewidzianych w statucie szkolnym.

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej:

a)       swoim słownictwem wpływa negatywnie na postawę innych,

b)       nagminnie używa wulgarnego słownictwa,

c)       nie koryguje swojego słownictwa pomimo uwag.

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

a)       ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska,

b)       bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach w szkole i poza nią,

c)       znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi,

d)       ulega nałogom i namawia do tego innych,

e)       działa w nieformalnych grupach takich jak: bandy, gangi, sekty.

6) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

a)       jest niekulturalny i nieuprzejmy w stosunku do nauczycieli, kolegów i innych osób na terenie szkoły i poza nią,

b)       jest nieuczciwy w stosunku do innych osób,

c)       stosuje szantaż, wyłudzanie i zastraszanie,

d)       zachowuje się niekulturalnie w środkach komunikacji publicznej,

e)       nie szanuje godności osobistej i osób innych.

7) Okazywanie szacunku innym osobom:

a)       jest nietolerancyjny, dokucza innym,

b)       przezywa i wyśmiewa się z innych celowo, nie używa zwrotów grzecznościowych.

8) Uczeń nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

 1. Uczeń, który dopuszcza się na terenie szkoły kradzieży, rozboju, handlu lub posiada albo zażywa środki odurzające otrzymuje ocenę zachowania naganną, a jego postępek zgłaszany jest na policję.

 

 

 §  39

 

Tryb i zasady ustalania oceny zachowania

 

 1. Ocenę  zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w czasie której powinna nastąpić:

-          samoocena uczniów,

-          ocena całej klasy,

-          ocena wychowawcy skonsultowana z innymi nauczycielami oraz pedagogiem i psychologiem.

 1. Ustalona ocena roczna przez wychowawcę jest ostateczna i nie może być zmieniona drogą administracyjną, z wyjątkiem przypadku ujętego w § 40 punkcie 1 i 2.
 2. Ocena zachowania ma formę oceny kształtującej.
 3. Ocena klasyfikacyjna roczna zachowania może być różna od oceny proponowanej.
 4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, jednak Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę kwalifikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najniższej w danym typie szkoły nie kończy jej.
 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 6. Rodzice ucznia są na bieżąco informowani przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego o zachowaniu dziecka, a na miesiąc przed zakończenie okresu albo roku szkolnego o proponowanej ocenie zachowania i warunkach jej podwyższenia.

 

 §  40

 

Odwołanie się od oceny zachowania

 

 1. Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się do dyrektora od rocznej  klasyfikacyjnej oceny zachowania w formie pisemnej (z uzasadnieniem) do 3 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, jeżeli  ich zdaniem ocena zachowania ustalona była niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. W przypadku wpłynięcia uzasadnionego wniosku o odwołanie oceny zachowania dyrektor do 2 dni powołuje komisję, która rozpatruje wniosek. Komisja ustala ocenę zachowania, która nie może być niższa od ustalonej wcześniej, w wyniku głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ocena ta jest ostateczna.
 3. W skład komisji wchodzą:

                - dyrektor szkoły – jako jej przewodniczący.

                - nauczyciel uczący danego ucznia,

                - wychowawca,

                - pedagog lub psycholog

                - przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

                - przedstawiciel rady rodziców.

 1. Posiedzenie komisji jest protokołowane, a protokół powinien zawierać:

                - skład komisji,

                - termin komisji,

                - wynik głosowania,

                - ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

      Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

 §  41

Ocenianie bieżące oraz tryb poprawiania ocen

 

 1. Zadaniem oceny bieżącej jest określenie stanu i przyrostu wiedzy, umiejętności ucznia, jego motywacja do pracy, a dla nauczyciela ma być podstawą do własnej refleksji nad rozwojem warsztatu pracy i urozmaicenia jej form.
 2. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaku „+” i „-”.

       Znak „+” stosuje się w ocenach bieżących w wypadku przekroczenia przez ucznia kryteriów wyznaczonych dla danej oceny, a znak „-" w ocenach bieżących  w wypadku drobnych, niemających merytorycznego znaczenia uchybień.

 1. Ustala się kryteria oceniania bieżącego w kontroli pisemnej pracy ucznia ( testy, sprawdziany pisemne, zadania klasowe, kartkówki). Na 100 % możliwych do uzyskania punktów, odpowiednio:

-  do 30 % - niedostateczny;
-  31% - 50% - dopuszczający;
-  51 % - 70% - dostateczny;
-  71% - 90% - dobry;
-  91% - 100% - bardzo dobry;
- przy osiągniętej ocenie bardzo dobrej oraz rozwiązanych zadaniach o szczególnym stopniu trudności - celujący;

       Rozwiązanie zadań o szczególnym stopniu trudności, przy ocenie innej niż bardzo dobra, podnosi ogólną ocenę.

 1.  Prace klasowe, testy i sprawdziany są obowiązkowe. Prace pisemne zawierają formułę zawierającą przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
 2. Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 3.  Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 14 dni na zasadach określonych przez nauczyciela.
 4. Uczeń ma prawo poprawiać każdą bieżącą ocenę niedostateczną. Zasady i termin poprawy określa nauczyciel przedmiotu.
 5. Nie poprawia się ocen za prace domowe, a każde nieterminowe oddanie pracy do poprawy skutkuje obniżeniem oceny na zasadach określonych przez nauczyciela.
 6. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji.
 7. Nauczyciel przechowuje prace uczniów do końca roku szkolnego.
 8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego (wg zasad określonych w §43).

 

§  42

 

Ustalanie oceny klasyfikacyjnej oraz tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana ocena z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 

 1. Nauczyciele zajęć edukacyjnych ustalają oraz informują ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych na siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w formie pisemnej notatki w zeszycie przedmiotowym i wpisie w dzienniku elektronicznym. Oceny przewidywane roczne powinny uwzględniać osiągnięcia i umiejętności ucznia z poprzedniego okresu. Oceny te wpisuje nauczyciel przedmiotu do dziennika lekcyjnego z wyraźnym zaznaczeniem, że są to oceny przewidywane.                
 2. Wychowawcy klas ustalają w końcu każdego okresu, w terminie do siedmiu dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, ocenę klasyfikacyjną zachowania. Ocena zachowania roczna uwzględnia starania ucznia podjęte po zapoznaniu z oceną przewidywaną.
 3. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej rocznej z zajęć edukacyjnych należy uwzględnić osiągnięcia i umiejętności ucznia z poprzedniego okresu edukacyjnego.
 4. Wychowanie do życia w rodzinie oraz doradztwo zawodowe, prowadzone w ramach odrębnych zajęć, podlegają zaliczeniu. Oceną klasyfikacyjną w tym przypadku jest stwierdzenie: “zaliczono”.
 5. Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie rodziców ucznia o przewidywanej ocenie nagannej zachowania, ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz o nieklasyfikowaniu ucznia.
 6. Wychowawca ma prawo odstąpić od niektórych wymagań na ocenę zachowania, ale tylko wtedy, gdy może przynieść to pozytywne efekty w dalszym procesie wychowawczym ucznia.
 7. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna klasyfikacyjna roczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z § 43 lub w przypadku ujętym w § 46.
 8. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany:
 • dokonać analizy zasadności wniosku,
 • dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane (prace pisemne) realizowanie zadań i obowiązków ucznia określonych kryteriami na poszczególne oceny.
 1. Nauczyciel ma prawo na podstawie przeprowadzonej analizy zachować ocenę lub zmienić ją. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna.
 2. Nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków na dodatkowych zajęciach.

 

§  43

 

Egzamin poprawkowy

    

 1. Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Prośbę o wyznaczenie egzaminu składa się na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż na 5 dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym semestrze (roku szkolnym).
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej,  z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.

4.   Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

  -          dyrektor  lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

  -          nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  – jako egzaminujący,

  -          nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu  – jako członek.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony  z udziału w pracach w komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 6 Dyrektor powołuje na egzaminującego innego nauczyciela tego przedmiotu. W przypadku powołania nauczyciela z innej szkoły wymagana jest zgoda dyrektora tej szkoły.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego, może do niego przystąpić w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora nie później niż do końca września.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

-  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

-  imiona i nazwiska osób  wchodzących w skład komisji,

-  termin egzaminu poprawkowego,

-  imię i nazwisko ucznia

-  zadania egzaminacyjne (pisemne i ustne),

-  ustaloną ocenę klasyfikacyjną

       Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 1. Dokumentację egzaminacyjną przechowuje się w arkuszu ocen ucznia, w którym umieszcza się odpowiednią adnotację o przeprowadzonym egzaminie.
 2. Kopię wyniku z ustaloną oceną egzaminu poprawkowego otrzymują rodzice ucznia.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 46, pkt. 7. 

 

 

§ 44

 

Egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie wyznaczonym przez Dyrektora  w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu, z materiału programowego realizowanego w danym okresie. Termin ten ustala się w uzgodnieniu  z rodzicami i nie powinien on być późniejszy niż przedostatni dzień okresu lub roku szkolnego.
 3. Jeżeli uczeń nie jest klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny -  na pisemną prośbę Rodzica ucznia, zawierającą uzasadnienie, złożoną w terminie do dwóch dni przed  posiedzenia rady klasyfikacyjnej - z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych. Termin ten nie powinien być późniejszy niż przedostatni dzień okresu lub roku szkolnego
 4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki/technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których powinien mieć formę zadań praktycznych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 6. Pytania egzaminacyjne ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych, Stopień trudności powinien być różny i odpowiedni do kryteriów poszczególnych ocen.
 7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczony terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, jednak nie później niż do końca ferii letnich.
 8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który zawiera:

-   nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin

-   imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 5

-   termin egzaminu klasyfikacyjnego,

-   imię i nazwisko ucznia

-   zadania egzaminacyjne (pisemne, ustne, ćwiczenia praktyczne),

-   wynik egzaminu z ustaloną oceną;

Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia oraz zwięzłą informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 1. Protokół egzaminu przechowuje się w arkuszu ocen ucznia, w którym odnotowuje się w odpowiedni sposób odbyty egzamin. Kopię wyniku egzaminacyjnego z ustaloną oceną  przekazuje się Rodzicom ucznia, niezwłocznie po jego przeprowadzeniu.
 2. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z wyjątkiem przypadków zawartych w § 46.
 3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia.
 4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.

 

§ 45

 

Egzamin klasyfikacyjny  ucznia realizujący indywidualny tok lub program nauki

 

 1. Termin egzaminu dla ucznia wyznacza Dyrektor w porozumieniu z uczniem i jego Rodzicami, jednak nie później niż do pięciu dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 2. Egzamin przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

3. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 1pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

4. W takim egzaminie mogą uczestniczyć rodzice dziecka w charakterze obserwatorów.

5. Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęć artystycznych, techniki i  wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi składającemu taki egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Pytania egzaminacyjne ustalają egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności powinien być różny i odpowiedni do kryteriów ocen.

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który zawiera:

-          nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin

-          imiona i nazwiska osób wchodzących  w skład komisji

-          termin egzaminu klasyfikacyjnego,

-          imię i nazwisko ucznia

-          zadania egzaminacyjne (pisemne, ustne)

-          wyniki z ustalonymi ocenami według obowiązującej w szkole  skali  ocen.

Do protokołu dołącza się prace ucznia i zwięzły opis jego odpowiedzi ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Ustalone w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego oceny, mogą być zmienione zgodnie z zapisami § 43.

 

§ 46

 Odwołanie od ocen klasyfikacyjnych

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą zgłosić w terminie dwóch dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, która jest niezgodna z przepisami prawa, a o wstrzymaniu niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych oraz w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 5. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawidłowości wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. wychowawca oddziału;
 3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 4. pedagog lub psycholog;
 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 6. przedstawiciel rady rodziców.

9. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania sprawdzające;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

12. Z posiedzenia komisji ustalającej ocenę zachowania sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 2. termin posiedzenia komisji;
 3. imię i nazwisko ucznia;
 4. wynik głosowania;
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

13. Protokoły, o których mowa w pkt. 10 i 12, stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

 

 

§ 47

 Promowanie uczniów

 

 1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I –III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych  w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego po uwzględnieniu pkt. 8 i 9.
 5. Ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi rodzicami) ucznia.   
 6. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo zgodnie ze wzorem świadectw zatwierdzonych odpowiednimi przepisami.
 7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że zajęcia te, są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 8. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 9. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

 

 § 48                      

Warunki i zasady przyznawania wyróżnień

 

 1. Uczniowie klas I – III wyróżniający się w opinii edukacyjnej otrzymują wraz  z oceną opisową dyplom „Wzorowego Ucznia” lub zamiennie znaczek „Wzorowy Uczeń” albo nagrodę rzeczową.
 2. Uczniowie wyróżniający się w nauce, pracach w organizacjach młodzieżowych, na rzecz innych, osiągający znaczne wyniki naukowe i sportowe na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz wyróżniający się pracach na rzecz szkoły otrzymują nagrody rzeczowe.
 3. Wychowankowie przedszkola na zakończenie edukacji przedszkolnej otrzymują dyplom oraz nagrodę rzeczową.
 4. Rodzice uczniów o osiągnięciach wymienionych w pkt. 1 i ocenie zachowania wzorowej otrzymują na zakończenie szkoły list gratulacyjny.
 5. Rada Pedagogiczna uchwala nagrodę „Przyjaciel szkoły” dla osób szczególnie wyróżnionych w pomocy i pracach na rzecz szkoły.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 49

 Ukończenie szkoły i przedszkola

 

 1. Wychowanek kończąc oddział przedszkolny otrzymuje zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, a rodzice otrzymują informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny.
 2.     Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zająć edukacyjnych uzyskane w klasie ósmej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których klasyfikacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do egzaminu zewnętrznego lub został z niego zwolniony na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 3.  Decyzję o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, podejmuje na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z Rodzicami ( prawnymi opiekunami). 
 4. W arkuszach ocen uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, kształcącym się w szkole umieszcza się adnotację: „uczeń / uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej/ specjalistycznej w ….(nazwa miejscowości)".

 

 § 50

 Egzamin zewnętrzny

 

 1. W klasie ósmej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin poziomu opanowania umiejętności określonych w podstawie programowej.
 2. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

a) języka polskiego,

b) matematyki,

c) języka obcego nowożytnego.

3. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

4. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w terminach określonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

5. Egzamin ósmoklasisty mają charakter powszechny i obowiązkowy.

6. Informator, zawierający w szczególności opis zakresu egzaminów oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminów, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym są przeprowadzane egzaminy.

7. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na p7. odstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej

8. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

9. Opinia powinna być wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

10. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu ósmoklasisty.

11. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

12. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminami, są zwolnieni odpowiednio z egzaminu lub odpowiedniej jego części, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

13. Zwolnienie, o którym jest wyżej mowa, jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku na egzaminie lub odpowiedniej jego części.  

14. Za organizację i przebieg egzaminów w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły lub powołany przez niego nauczyciel zatrudniony w szkole.

 

 § 51

Organizacja egzaminu i zadania komisji nadzorującej

 

 1. Egzamin ósmoklasisty trwa:

a) z języka polskiego 120 minut

b) z matematyki 100 minut

c) z języka angielskiego 90 minut

d) po 2022 roku z przedmiotu do wyboru 90 minut

2. Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia.

3. Dla uczniów, o których mowa w § 50 punkcie 7 i 8, czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż 30 minut.

4. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

5. W przypadku wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin albo odpowiedni zakres egzaminu tego ucznia i unieważnia jego odpowiedni zakres egzaminu. Informacje o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniego zakresu egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza przewodniczący komisji egzaminacyjnej się w protokole z egzaminu.

6. Wyniki egzaminów ustala komisja okręgowa.

7. Wyniki egzaminów ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

8. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu, w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

9. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę programowo najwyższą oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

11. Wynik egzaminów nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

12. Wyniki egzaminów oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku ucznia zdającego w dodatkowym terminie, do dnia 31 sierpnia danego roku.

13. Dni, w których przeprowadza się egzamin ósmoklasisty są dniami wolnym od zajęć edukacyjnych dla pozostałych uczniów.

 

§ 52                       

Ewaluacja systemu oceniania

 

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania będzie podlegał ewaluacji.
 2. Ewaluacja ma charakter praktyczny i uwzględnia następujące kryteria:

 - przydatność

 - wykonalność

 - efektywność

 - rzetelność

 1. Ewaluacja jest dokonywana minimum 1 raz w roku i skierowana jest do odpowiednich podmiotów szkoły.
 2. O zmianach uczniowie i Rodzice niezwłocznie będą powiadamiani na początku nowego roku szkolnego.