ROZDZIAŁ 9

PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

 

§ 57

 Zasady rekrutacji uczniów i wychowanków

 

 1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat, a wyjątkowych przypadkach od 2,5 roku oraz dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego.
 2. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor na podstawie złożonych przez rodziców wniosku o przyjęcie.
 3. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Przy odmowie przyjęcia 3-5 latka dyrektor ma obowiązek poinformować organ prowadzący.
 4. Do przedszkola przyjmuje się:

         - na podstawie zgłoszenia przez rodziców – dzieci zamieszkałe w Gminie,

         - na wniosek rodziców – dzieci z poza Gminy.

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które ukończyły 7 lat w danym roku kalendarzowym.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną  dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej potwierdzoną badaniami poradni psychologiczno - pedagogicznej. W tym przypadku takiego ucznia zwalnia się z obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Decyzję o odroczeniu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego szkolnego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Do publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się :

       - na podstawie zgłoszenia rodziców – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,

       - na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli

        w odpowiedniej klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

 1. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, w  pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci Przedszkola, a w dalszej kolejności postępowanie rekrutacyjne odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Decyzje o przyjęciu oraz odroczeniu  dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor.
 3. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkoły oraz  przedszkola z jednych typów szkół do innych, określają odrębne przepisy uchwalone przez Radę Miejską w Głubczycach

 

 

§ 58

Klasy sportowe

 

 1. W szkole podstawowej istnieje możliwość tworzenia klas sportowych w których organizacje określają odrębne przepisy.
 2. Klasy sportowe tworzy się w porozumieniu z organem prowadzącym. Szczegółowe kryteria naboru uczniów do klas sportowych spoza gminy lub obwodu szkoły określa organ prowadzący.
 3. O przyjęcie do klasy sportowej może się ubiegać kandydat który posiada:
 1. bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia,
 2. zaliczenie prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Sportowy, właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
 3. pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

 

4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor powołuje do szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną

    a)  w skład komisji wchodzą ;

- wicedyrektor jako przewodniczący

- nauczyciele wychowania fizycznego

- pedagog szkolny

   b) zadania  szkolnej komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej:

              -  do 30 marca wydaje komunikat ( ogłoszenie ) o terminach rekrutacji i zasadach kwalifikowania kandydatów do klasy sportowej,

              -  prowadzi postepowanie kwalifikacyjne zgodnie z regulaminem,

              -  kwalifikuje kandydatów do przyjęcia na podstawie zaświadczeń lekarskich,

              -  ustala liczbę uczniów przyjętych do klasy sportowej,

              -  sporządza protokół z postepowania kwalifikującego.

 1. Wnoszenie i rozpatrywanie odwołania dotyczącego rekrutacji;

a) możliwość wnoszenia odwołania przysługuje rodzicom  (prawnym opiekunom) w terminie 3 dni, liczonym od daty ogłoszenia listy  uczniów przyjętych do klasy sportowej.

b) odwołanie od wyników rekrutacji rozpatruje dyrektor szkoły w terminie 7 dni, liczonych od daty złożenia wniosku

c) decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.