ROZDZIAŁ 10

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

§  59

  1. Zasada prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
  2. Jednostka budżetowa jaką jest szkoła działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i podmiot działalności.
  3. Majątek Szkoły stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze gromadzone przez Radę Rodziców.
  4. Ustaw z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885 ze zm.) określa działalność finansową szkoły oraz organizacji działających w szkole.