Zasady działania wolontariatu szkolnego

 

 1. Wolontariat szkolny działa na podstawie przepisów prawnych zawartych w art. 85 ust. 6 Ustawy Prawno oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.). Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach im. Weteranów II Wojny Światowej, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły wyłonił spośród swoich członków Radę Wolontariatu.
 1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, rozwija empatie oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Rada Wolontariatu działa na podstawie opracowanego regulaminu.
 1. Do zadań Rady Wolontariatu należą:
 • koordynowanie zadań z zakresu wolontariatu,
 • diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i lokalny,
 • opiniowanie oferty działań,
 • decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.
 1. Rada Wolontariatu dokonuje diagnozy potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub lokalnym, dostosowuje swoje działania do diagnozy, planuje i organizuje działania wolontariatu.
 1. Działania szkolnego wolontariatu koordynuje wybrany przez uczniów nauczyciel, który przede wszystkim:
 • nadzoruje pracę wolontariuszy,
 • ustala wspólnie w wolontariuszami zasady i formy współpracy, wyznacza zadania,
 • proponuje działania i ideę wolontariatu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
 • współpracuje z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunem,
 • czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem wolontariatu szkolnego, rozwiązuje problemy,
 • nagradza o motywuje wolontariuszy.
 1. Działania wolontariatu są promowane poprzez informacje na stronach internetowych szkoły, podczas spotkań klasowych, apeli oraz w formie szkolnego festynu i festiwalu. Promocja działań odbywa się również w formie artykułów w gazetce szkolnej, plakatów i stałej gazetki ściennej, zawierającej aktualne informacje na temat działań wolontariatu.
 2. Wolontariat szkolny organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, szczególnie promującymi ideę wolontariatu, działaczami, dzielącymi się swoim doświadczeniem i wiedzą.