ZARZĄDZENIE  nr  7/21

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi

 w Lisięcicach

z dnia 30 WRZEŚNIA 2021r.

w sprawie organizacji roku szkolnego 2021/2022

 Działając na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U.2017.1603 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

 1. W roku szkolnym 2021/2022 ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

a)  15 października 2021 r - piątek po święcie edukacji

b) 2 maja 2022r. - między świętami państwowymi.

b)   24 – 26 maja 2022 r. – egzaminy przeprowadzone w ostatnim roku nauki w kl. VIII

c)    17 czerwca 2022 r. – piątek pomiędzy dniami wolnymi

 2. W dniach wymienionych w § 1 szkoła w ramach potrzeby organizuje zajęcia opiekuńcze.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.