ZARZĄDZENIE  nr  7/20

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi

 w Lisięcicach

z dnia 30 WRZEŚNIA 2020r.

w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/2021

 Działając na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U.2017.1603 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

 1. W roku szkolnym 2020/2021 ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

a)  30 kwietnia 2021 r.    30-31 marca 2021r. (wprowadzono aneksem do zarządzenia)

b)   25 – 27 maja 2021 r. – egzaminy przeprowadzone w ostatnim roku nauki w kl. VIII

c)    4 czerwca 2021 r. – piątek pomiędzy dniami wolnymi

 2. W dniach wymienionych w § 1 szkoła w ramach potrzeby organizuje zajęcia opiekuńcze.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.