REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA.

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SP W LISIĘCICACH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM WIRUSEM COVID-19

 I. Uwagi wstępne

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w SZKOLE/PRZEDSZKOLU, odpowiada Dyrektor Szkoły.
 2. W szkole/przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dostosowuje pracę do wytycznych adekwatnych do strefy zagrożenia w jakiej szkoła się znajduje.
 3. Do szkoły/przedszkola może uczęszczać dziecko/uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej, przy czym do świetlicy w pierwszej kolejności zapisywani są uczniowie obojga rodziców pracujących i dojeżdżający do szkoły. Ze świetlicy nie korzystają uczniowie, którzy mają możliwość opieki w domu.
 5. Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.30 do 15.00 lub odwozu
 6. W szkole/przedszkolu uczniowie nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach.
 7. Na czas pracy przedszkola/szkoły, drzwi wejściowe do budynku szkoły są zamykane (kontakt odbywa się przez domofon).
 8. Ogranicza się przebywanie w szkole rodziców/osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje te osoby stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach wymienionych poniżej.
 9. Na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych, przy sekretariacie znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

II Organizacja pracy szkoły/przedszkola

 1. Przy wejściu do budynku szkoły/przedszkola zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego oraz odpowiednie alarmowe numery telefonów.
 2. Opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (tylko plac przed szkołą lub hol główny w razie niepogody), zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 3. Rodzic komunikuje się z pracownikiem szkoły poprzez domofon umieszczony obok wejścia głównego do szkoły. Na teren szkoły wpuszczany jest w uzasadnionych przypadkach.
 4. Pracownicy przedszkola regulują przepływ dzieci i rodziców w szatniach, a rodzice i dzieci zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracownika w momencie oddawania lub odbierania dziecka z przedszkola. W każdej z części szatni przedszkola może przebywać tylko 1 rodzic/ opiekun z dzieckiem. W miarę możliwości w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.
 5. Poczekalnią dla dzieci i ich rodziców w momencie przyjścia lub odbioru dziecka z przedszkola lub szkoły jest teren przed wejściem do przedszkola/szkoły, a w razie niepogody dzieci z rodzicami/opiekunami wpuszczane będą głównym wejściem do szkoły i tam znajdować się będzie poczekalnia.
 6. Rodzice / opiekunowie dzieci poprzez odpowiednie oświadczenie zapewniają możliwość szybkiego kontaktu, ponadto wyrażają zgodę na zmierzenie temperatury dziecku termometrem bezdotykowym.
 7. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych, zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, a rodzice/ opiekunowie poinformowani o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka.
 8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Dowóz i odwóz dzieci do szkoły/przedszkola organizowany jest przez organ prowadzący z uwzględnieniem wytycznych GIS praz zarządzenia Burmistrz Głubczyc nr 839/12 III.
 10. Organizacja zajęć przedszkolnych/szkolnych Szkoła może pracować w trzech trybach: - tradycyjne nauczanie, - nauczanie mieszane, - nauczanie zdalne. Tryb pracy uzależniony jest od decyzji powiatowego inspektora sanitarnego w porozumieniu z organem prowadzącym.
 11. Zajęcia szkole/przedszkolne organizuje się w zależności od trybu pracy uwzględniając wszystkie zalecenia GIS i MEN.
 12. Za organizację pracy szkoły/przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 13. Jedna grupa dzieci przedszkolnych przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali.
 14. Do grupy przedszkolnej przyporządkowani są ci sami nauczyciele/opiekunowie.
 15. Jedna grupa przedszkolna/klasa będzie liczyć maksymalnie 25 dzieci + nauczyciel. Wynika to z powierzchni sali i wytycznych GIS.
 16. Grupy dzieci w miarę możliwości nie będą stykać się ze sobą.
 17. Z Sali szkolnej/przedszkolnej, w której przebywają dzieci, usunięte zostały zabawki, przedmioty, pomoce, sprzęty, których nie można będzie skutecznie uprać lub dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany, książki, papierowe pomoce, itp….
 18. Dzieci/uczniowie nie mogą przynosić ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek.
 19. Wykorzystywane zabawki, pomoce dydaktyczne, przybory sportowe - piłki, skakanki, obręcze i inne – będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane po każdym użyciu.
 20. Sale będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę i w czasie przerw, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć.
 21. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 22. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. W miarę możliwości w różnym czasie.
 23. Dzieci będą miały możliwość przebywania na świeżym powietrzu tylko na terenie placówki, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią i zmianowości grup.
 24. Na boisku należy zachować odpowiedni dystans.
 25. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw lub boisku sportowym będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a szczególnie po każdorazowym użyciu. Jeśli nie ma możliwości dezynfekcji części sprzętu, zabezpieczy się go przed używaniem np. taśmą.
 26. Na czas zamknięcia przedszkola/szkoły, place zabaw i boiska są dezynfekowane.
 27. Nie będzie możliwości wychodzenia z grupą poza teren przedszkola/szkoły, np. na spacer.
 28. Organizacja zajęć szkolnych jest zorganizowana tak, aby umożliwić ograniczenie gromadzenia się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny rozpoczęcia zajęć, różne godziny przerw i spożywania posiłków) oraz unikania częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 29. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe
 30. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole są tylko za zgodą dyrektora z uwzględnieniem odpowiednich zasad dotyczących organizacji zajęć lekcyjnych.
 31. Biblioteka szkolna jest dostępna tylko dla nauczycieli i uczniów szkoły w dniach i godzinach wyznaczonych dla poszczególnych oddziałów, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 32. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Uczniowie zapisani na zajęcia bezwzględnie przestrzegają regulamin korzystania z zajęć świetlicowych , który wprowadza zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
 33. Środki do dezynfekcji rąk są umieszczone przy drzwiach wejściowych do świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 34. Świetlicę wietrzy się nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, a w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 35. Zadania nauczyciela przedszkola i szkoły/wychowawcy świetlicy w przedszkolu i szkole - sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba uczniów, objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp; - sprawdzają, czy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia lub w tornistrze.
 36. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą; - dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po przerwie, czy po powrocie ze świeżego powietrza; - wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć; - organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.
 37. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela dyżurującego; - dbają o to, by uczniowie z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z uczniami z innej grupy; - ograniczają aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami; - unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalają bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni sportowej przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć; - zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.
 38. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum zachowując odpowiednią odległość podczas kontaktu.

 III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni.

 1. Przy wejściu do budynku będzie znajdować się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 roku życia.
 2. Każdy rodzic czy opiekun musi mieć zakryty nos i usta.
 3. Dzieci będą instruowane i napominane o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw, obiektów sportowych lub rekreacyjnych, czy po skorzystaniu z toalety.
 4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
 5. Odbywać się będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.
 6. Zapewniana będzie bieżącą dezynfekcja toalet.
 7. W przeprowadzaniu dezynfekcji, będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 8. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

IV. Środki ochrony osobistej dla personelu

 1. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: - jednorazowe rękawiczki, - maseczki na usta i nos jednorazowe lub wielorazowe.
 2. Maseczki jednorazowe używa się max. 2 godz. lub do czasu zawilgocenia. W przypadku maseczek wielorazowych należy stosować procedurę postępowania z maseczkami zawartą w odrębnym dokumencie. - przyłbice – na życzenie.
 3. W każdej Sali znajduje się środek do dezynfekcji rąk.

V. Zasady w przygotowywaniu, dostarczaniu i spożywaniu posiłków.

 1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
 2. Zapewnione są środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 3. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C.
 5. Posiłki są spożywane w miejscach do tego przeznaczonych, a ich wydawanie jest zmianowe dla grup przedszkolnych i oddziałów szkolnych.
 6. Personel kuchenny dostarcza potrawy w wyznaczone miejsce skąd odbierane są przez opiekunów grup przedszkolnych. Zwrot naczyń odbywa się w podobny sposób.
 7. Posiłki oraz sztućce wydawane są uczniom wyłącznie przez personel kuchenny.
 8. Blaty stołów i poręcze krzeseł będą czyszczone po każdym spożyciu posiłku przez grupę.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 VII.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu placówki

 1. Do pracy w przedszkolu/szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę.
 2. Wyznacza się (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie nr 5 (sala korekcyjna) w szkole jako obszar, w którym będzie można odizolować ucznia/wychowanka przedszkola w przypadku zdiagnozowania na wejściu objawów chorobowych.
 3. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe na bieżąco, a szczególnie po opuszczeniu przez osobę z objawami chorobowymi. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci.
 4. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika będącego już w szkole/przedszkolu lub na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od innych dzieci lub pracy i w przypadku ucznia odizolować w gabinecie profilaktyki zdrowotnej (gabinet nr 36). Należy powiadomić o podejrzeniu zakażenia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 5. W przypadku odizolowanego ucznia dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem /opiekunem ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 6. Dziecko/uczeń jest odbierany z pomieszczenia wyznaczonego do izolacji.
 7. W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń/pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki, itp.).
 9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 10. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach przedszkola/szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 11. Listę w razie konieczności przekazuje się właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 12. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do w celu konsultacji lub uzyskania porady do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Głubczycach.
 13. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 14. Pracownicy przedszkola i szkoły zobowiązani są do bieżącego śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. VIII.

Przepisy końcowe

 1. Regulamin bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania.
 2. Uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

Dyrektor szkoły