Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach mieści się w budynku położonym przy Szkolnej 5 w Lisięcicach 

Aby załatwić sprawę należy skontaktować się z sekretariatem szkoły lub nauczycielem. W Szkole można uzyskać pomoc w następujących sprawach:

 1. pomocy pedagogicznej lub psychologicznej w kształtowaniu środowiska wychowawczego wychowanków przedszkola i uczniów;
 2. realizacji programów nauczania zgodnie z  podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 3. rozpoznawania możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeby rozwojowych i edukacyjnych dzieci;
 4. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogiczną wychowankom i uczniom;
 5. organizacji kształcenia i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;
 6. informacji o ocenach bieżących i końcowych ucznia;
 7. wspomagania wychowawczej roli rodziców;
 8. pozyskiwania pomocy materialnej wychowankom i uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 9. zapewnienia opieki zdrowotnej przez odpowiednią służbę zdrowia skierowaną do szkoły;
 10. doradztwa zawodowego absolwentów;
 11. organizacji spędzania wolnego czasu, wycieczek, rajdów, itp;
 12. opieki zorganizowanej w świetlicy szkolnej;
 13. organizacji wyżywienia w stołówce szkolnej;
 14. egzekwowania obowiązku szkolnego oraz przygotowania przedszkolnego;
 15. dostępu do elektronicznego dziennika lekcyjnego;
 16. dostępu do aplikacji obsługi stołówki szkolnej;
 17. legitymacji szkolnej i karty rowerowej;
 18. duplikatu świadectwa szkolnego;
 19. zaświadczeń i innych dokumentów związanych z realizacją nauczania i opieki przedszkolnej;
 20. wniosków i skarg dotyczących działalności szkolnej.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Profilaktyczno-Wychowawczym, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

W swojej działalności szkoła:

 1. zapewniania bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole i dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 2. organizuje system opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. kształtuje środowisko wychowawcze, umożliwiające pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny wychowanków i uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 5. rozpoznaje możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne wychowanków i uczniów, i wykorzystuje wyniki diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 6. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną wychowankom i uczniom, ich rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. organizuje obowiązkowe i nadobowiązkowe zajęcia dydaktyczne z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 8. dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych wychowanków i uczniów lub poszczególnego ucznia;
 9. wyposaża szkołę i przedszkole w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 10. organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. wspomaga wychowawczo rolę rodziców;
 12. umożliwia uczniom i wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 13. zapewnia, w miarę posiadanych środków, opiekę i pomoc materialną wychowankom i uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 14. sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 15. naucza języki obce poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 16. wprowadza wychowanków i uczniów w świat literatury, ugruntowuje ich zainteresowania czytelnicze oraz wyposaża w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;
 17. podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;
 18. zapewnia opiekę zdrowotną przez odpowiednią służbę zdrowia;
 19. przygotowuje uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
 20. kształtuje aktywność społeczną i umiejętność spędzania wolnego czasu;
 21. rozwija u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 22. zapewnia opiekę uczniom wymagającym opieki pozalekcyjnej poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 23. organizuje stołówkę szkolną;
 24. współdziała ze środowiskiem wspierającym szkołę m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 25. kształtuje postawy obywatelskie, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 26. upowszechniania wśród wychowanków i uczniów wiedzy ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;
 27. zapobiega wszelkiej dyskryminacji;
 28. stwarza warunki do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
 29. prowadzeni edukację medialną w celu przygotowania wychowanków i uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 30. egzekwuje obowiązek szkolny w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 31. dokumentuje procesu dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

KOMPETENCJE i ZADANIA dyrektora szkoły

1.  Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych.
2.  Dyrektor szkoły skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców ucznia.
3.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
4.  Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
5.  W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.

Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest w przedszkolu oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Przedszkole umożliwia dzieciom profesjonale kształcenie oraz rozwijanie umiejętności pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Realizowane w przedszkolu zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych:

Nauka języka angielskiego
Od najmłodszych lat uczymy języka angielskiego przez zabawę, ale też regularne zajęcia. wdrażamy program dwujęzycznego przedszkola.
Gimnastyka
Dwa razy w tygodniu dzieci objęte są specjalistyczną gimnastyką rozwijającą w tym korygującą wady postawy.
Religia
Zajęcia prowadzone w najstarszych grupach przedszkolnych.
Zajęcia dydaktyczne
Zajęcia prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi treściami programowymi zawartymi w podstawie wychowania przedszkolnego
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Prowadzimy regularne zajęcia wyrównawcze indywidualne i grupowe.
Zajęcia specjalistyczne
Oferujemy zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz innego rodzaju wsparcie dzieciom potrzebuąjcym specjalnej troski.

Nauczyciele promują twórczą działalność dzieci we wszystkich sferach ich aktywności, preferują model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, wykorzystując jego wrodzony potencjał i jego mocne strony.
Dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości. Poprzez różne formy działań nasi wychowankowie stają się odkrywcami, badaczami potrafiącymi radzić sobie w różnych sytuacjach. Każde dziecko czuje się u nas kochane, akceptowane i bezpieczne.

W naszym przedszkolu każde dziecko ma prawo do:

 • Zabawy i nauki
 • Szacunku i akceptacji
 • Prywatności i tajemnicy
 • Wyrażania swoich uczuć i emocji
 • Badania i eksperymentowania
 • Indywidualnego tempa rozwoju

Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty uczestnicząc w różnorodnych przeglądach oraz konkursach gminnych i powiatowych oraz w zajęciach dodatkowych.

Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Wyniki wskazują, że nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole.

Na terenie Przedszkola organizujemy różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne:

 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • Zabawy z Mikołajem
 • Spotkania Świąteczne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal Karnawałowy
 • Uroczyste powitanie wiosny
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • Festyny rodzinne

Imprezy o charakterze typowo rodzinnym pozwalają na wzmocnienie więzi rodziców z przedszkolem. Festyny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty pozwalają dzieciom wspólnie z rodzicami przeżywać radosne chwile, uczą szacunku dla tradycji i najbliższych.

Dzieci uczestniczą w wyjazdowych:

 • Przedstawieniach teatralnych
 • Koncertach muzycznych
 • Atrakcyjnych wycieczkach

Ze względu na dobro dzieci, dbamy o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu oraz współpracując w tym zakresie z rodzicami.

Dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców proponujemy uczestnictwo w programie adaptacyjnym, łagodzącym problemy dzieci związane z przystosowaniem się do warunków życia przedszkolnego.

Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są bezpłatnie.

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki”
Glenn Doman

Karnawał w przedszkolu odbyła się mimo epidemii. Dzieci przedszkolne przez kilka godzin w rytm muzyki disco polo tańczyły, pląsały między salami pięknie przebrani. nie zabrakło wspólnych zabaw.

 • DSC03749
 • DSC03752
 • DSC03755
 • DSC03756
 • DSC03758
 • DSC03760
 • DSC03763
 • DSC03764
 • DSC03765
 • DSC03769
 • DSC03774
 • DSC03779
 • DSC03780
 • DSC03788
 • DSC03794
 • DSC03796
 • DSC03797
 • DSC03800
 • DSC03804
 • DSC03809
 • DSC03810
 • DSC03811
 • DSC03812
 • DSC03817
 • DSC03820
 • DSC03821
 • DSC03826