Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Profilaktyczno-Wychowawczym, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

W swojej działalności szkoła:

 1. zapewniania bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole i dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 2. organizuje system opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. kształtuje środowisko wychowawcze, umożliwiające pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny wychowanków i uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 5. rozpoznaje możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne wychowanków i uczniów, i wykorzystuje wyniki diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 6. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną wychowankom i uczniom, ich rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. organizuje obowiązkowe i nadobowiązkowe zajęcia dydaktyczne z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 8. dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych wychowanków i uczniów lub poszczególnego ucznia;
 9. wyposaża szkołę i przedszkole w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 10. organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. wspomaga wychowawczo rolę rodziców;
 12. umożliwia uczniom i wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 13. zapewnia, w miarę posiadanych środków, opiekę i pomoc materialną wychowankom i uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 14. sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 15. naucza języki obce poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 16. wprowadza wychowanków i uczniów w świat literatury, ugruntowuje ich zainteresowania czytelnicze oraz wyposaża w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;
 17. podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;
 18. zapewnia opiekę zdrowotną przez odpowiednią służbę zdrowia;
 19. przygotowuje uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
 20. kształtuje aktywność społeczną i umiejętność spędzania wolnego czasu;
 21. rozwija u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 22. zapewnia opiekę uczniom wymagającym opieki pozalekcyjnej poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 23. organizuje stołówkę szkolną;
 24. współdziała ze środowiskiem wspierającym szkołę m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 25. kształtuje postawy obywatelskie, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 26. upowszechniania wśród wychowanków i uczniów wiedzy ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;
 27. zapobiega wszelkiej dyskryminacji;
 28. stwarza warunki do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
 29. prowadzeni edukację medialną w celu przygotowania wychowanków i uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 30. egzekwuje obowiązek szkolny w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 31. dokumentuje procesu dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

KOMPETENCJE i ZADANIA dyrektora szkoły

1.  Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych.
2.  Dyrektor szkoły skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców ucznia.
3.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
4.  Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
5.  W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.