Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach mieści się w budynku położonym przy Szkolnej 5 w Lisięcicach 

Aby załatwić sprawę należy skontaktować się z sekretariatem szkoły lub nauczycielem. W Szkole można uzyskać pomoc w następujących sprawach:

 1. pomocy pedagogicznej lub psychologicznej w kształtowaniu środowiska wychowawczego wychowanków przedszkola i uczniów;
 2. realizacji programów nauczania zgodnie z  podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 3. rozpoznawania możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeby rozwojowych i edukacyjnych dzieci;
 4. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogiczną wychowankom i uczniom;
 5. organizacji kształcenia i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;
 6. informacji o ocenach bieżących i końcowych ucznia;
 7. wspomagania wychowawczej roli rodziców;
 8. pozyskiwania pomocy materialnej wychowankom i uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 9. zapewnienia opieki zdrowotnej przez odpowiednią służbę zdrowia skierowaną do szkoły;
 10. doradztwa zawodowego absolwentów;
 11. organizacji spędzania wolnego czasu, wycieczek, rajdów, itp;
 12. opieki zorganizowanej w świetlicy szkolnej;
 13. organizacji wyżywienia w stołówce szkolnej;
 14. egzekwowania obowiązku szkolnego oraz przygotowania przedszkolnego;
 15. dostępu do elektronicznego dziennika lekcyjnego;
 16. dostępu do aplikacji obsługi stołówki szkolnej;
 17. legitymacji szkolnej i karty rowerowej;
 18. duplikatu świadectwa szkolnego;
 19. zaświadczeń i innych dokumentów związanych z realizacją nauczania i opieki przedszkolnej;
 20. wniosków i skarg dotyczących działalności szkolnej.